Alt du bør vide du bør vide om årsregnskab

I denne artikel kan du få det fulde overblik over hvad et årsregnskab er, hvad det skal indeholde og hvilke regler der er.

 1. Hvad er et årsregnskab?
 2. Hvordan laver man årsregnskab?
 3. Hvilke virksomheder skal indberette årsregnskab?
 4. Hvilke virksomheder skal ikke indberette årsregnskab?
 5. Hvem kan blive undtaget for at skulle indberette årsregnskab?
 6. Krav til indhold
 7. Hvad sker der, hvis du ikke indberetter årsregnskab?

Hvad er et årsregnskab? 

Et årsregnskab er et regnskab over din virksomheds økonomi, som du skal udarbejde en gang om året. Det viser, hvordan virksomheden har brugt sine midler i løbet af året, og hvordan økonomien har det efter året er gået.

Virksomhed Årsregnskab Hvad er det?

Hvorfor laver man et årsregnskab?

Det er vigtigt, at du holder styr på din virksomheds økonomi. Det gør du ved at føre regnskab over virksomhedens indtægter og udgifter. Årsregnskabet skal bruges, når du skal oplyse dit over- eller underskud på dit oplysningsskema til SKAT, eller hvis virksomheden skal indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Hvordan laver man årsregnskab?

Hvis du ikke har en bogholder eller en revisor, kan det være en god idé at benytte et af de mange regnskabsprogrammer, som der er til rådighed online. På den måde kan du løbende bogføre virksomhedens indtægter og udgifter.

Virksomhed Årsregnskab Består af

Et årsregnskab består normalt af følgende:

 • Resultatopgørelse: Dækker over virksomhedens over- eller underskud, som du kommer frem til ved at registrere alle indtægter og udgifter i løbet af regnskabsåret.
 • Balance: Balancen bliver opdelt i virksomhedens aktiver og passiver. Aktiverne er din virksomheds værdier og består af anlægsaktiver, varebeholdninger, tilgodehavender og likvider. Passiverne viser, hvordan din virksomhed har finansieret dine aktiver. Passiver består af poster som egenkapital, hensatte forpligtigelser og gæld. Aktier og passiver skal altid stemme overens med hinanden.
 • Eventuelle noter

Hvilke virksomheder skal indberette årsregnskab?

Når du skal indberette dit årsregnskab, skal du gøre det i form af en årsrapport. Årsrapporten indeholder dit årsregnskab og en række andre informationer. Langt de fleste virksomheder skal indberette en årsrapport. Her kan du se en liste over de virksomheder, som skal indberette:

 • Anpartsselskaber
 • Aktieselskaber
 • Partnerselskaber
 • Interessentskaber (Hvis alle ejere er selskaber)
 • Kommanditselskaber (Hvis alle ejere er selskaber)
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Virksomheder med begrænset ansvar
 • Europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber)
 • Medarbejderinvesteringsselskaber

Virksomhed Årsregnskab Skal indsende

Hvilke virksomheder skal IKKE indberette årsregnskab?

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, er du en af dem, som ikke behøver at indberette en årsrapport. Se listen over alle de virksomheder, som ikke skal indberette årsregnskab:

Virksomhed Årsregnskab Skal ikke indsende

Hvem kan blive undtaget for at skulle indberette årsregnskab?

Det er de færreste virksomheder, som kan blive undtaget for at indberette en årsrapport. Under en række betingelser kan de følgende virksomheder dog blive undtaget:

 • Andelsselskaber, virksomheder og foreninger med begrænset ansvar
 • Interessentskaber og kommanditselskaber
 • Datterselskaber uden aktivitet
 • Filialer af udenlandske virksomheder

Krav til indhold

Når du skal indberette dit årsregnskab og resten af din årsrapport, er der faste regler for forside, underskrifter og sprog. Kravene til resten af indholdet afhænger af, hvilken regnskabsklasse din virksomhed hører til i.

Forside

Årsrapportens forside skal indeholde:

 • Betegnelsen "Årsrapport".
 • Virksomhedens fulde navn, CVR-nummer og adresse.
 • Definition af den periode, som regnskabet dækker.
 • Navnet på dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan.
 • Datoen for godkendelse af årsrapporten.

Underskrifter

Årsrapporten skal indeholde dokumentation for, at årsrapporten er udarbejdet og godkendt i overensstemmelse med lovgivningen og virksomhedens vedtægter. Der skal derfor stå, hvem der har udarbejdet, eventuelt revideret, godkendt og bekræftet årsrapporten.

Når dirigenten for generalforsamlingen skriver under på årsrapporten, bekræfter personen samtidig, at årsrapporten er godkendt af virksomhedens ledelse og generalforsamling.

Hvis du indberetter årsrapporten digitalt, garanterer du, at årsrapporten er underskrevet af dirigenten og eventuelt en revisor.

Sprog

Årsrapporten skal som udgangspunkt være på enten dansk eller engelsk.

Indhold, der afhænger af din virksomheds regnskabsklasse

Der findes 4 regnskabsklasser, som går fra A til D, der er den mest komplicerede. Som virksomhed skal du overholde reglerne i din egen klasse og reglerne i alle underliggende klasser. En virksomhed i klasse C skal derfor overholde reglerne for klasse A, B og C.

Virksomhed Årsregnskabsklasser

Regnskabsklasse A - Personligt ejede virksomhed og visse erhvervsdrivende virksomheder

Regnskabsklasse A dækker alle personligt ejede virksomheder, såsom enkeltmandsvirksomheder, personligt mindre ejede virksomheder og interessentskaber.

Derudover dækker klassen virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, se loven her. Denne lov gælder, hvis virksomhederne ikke overskrider 2 af følgende krav i 2 regnskabsår i træk:

 • Balance på 7 millioner kroner.
 • Nettoomsætning på 14 millioner kroner.
 • Gennemsnitlig 10 fuldtidsansatte igennem regnskabsåret.

Som virksomhedsejer i klasse A behøver du ikke at udarbejde en årsrapport. Hvis du alligevel vælger at gøre det, skal rapporten indeholde følgende:

 • Årsregnskab (en resultatopgørelse, balance med tilhørende noter, herunder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis).
 • Ledelsespåtegning (medmindre der kun er ét medlem af ledelsen).
 • Revisionspåtegning.

Regnskabsklasse B – Mikro og små virksomheder

Regnskabsklasse B dækker alle mikro og små virksomheder med begrænset hæftelse, såsom anpartsselskaber og aktieselskaber. Forskellen mellem mikro og små virksomheder er, at du som ejer af en mikrovirksomhed ikke behøver at lade dit regnskab revidere af en revisor.

Mikrovirksomheder må ikke overskride 2 af følgende krav i 2 regnskabsår i træk:

 • Balance på 4 millioner kroner.
 • Nettoomsætning på 8 millioner kroner.
 • Gennemsnitlig 12 fuldtidsansatte igennem regnskabsåret.

Små virksomheder må ikke overskride 2 af følgende krav i 2 regnskabsår i træk:

 • Balance på 36 millioner kroner.
 • Nettoomsætning på 72 millioner kroner.
 • Gennemsnitlig 50 fuldtidsansatte igennem regnskabsåret.

Som virksomhedsejer i klasse B skal din årsrapport indeholde følgende:

 • Årsregnskab (en resultatopgørelse, balance med tilhørende noter, herunder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis) og eventuelt koncernregnskab.
 • Ledelsesberetning (alternativt i en note).
 • Ledelsespåtegning (medmindre der kun er ét medlem af ledelsen).
 • Revisionspåtegning.

Regnskabsklasse C – Mellemstore og store virksomheder

Regnskabsklasse C dækker alle mellemstore og store virksomheder med begrænset hæftelse som anpartsselskaber og aktieselskaber.

Din virksomhed betegnes som mellemstor, hvis den ikke overskrider 2 af følgende krav i 2 regnskabsår i træk:

 • Balance på 143 millioner kroner.
 • Nettoomsætning på 286 millioner kroner.
 • Gennemsnitlig 250 fuldtidsansatte igennem regnskabsåret.

Din virksomhed betegnes som stor, hvis den overskrider 2 af disse krav i 2 regnskabsår i træk.

Som virksomhedsejer i klasse C skal din årsrapport indeholde følgende:

 • Årsregnskab (en resultatopgørelse, balance med tilhørende noter, herunder en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, en pengestrømsopgørelse samt en opgørelse over bevægelser i egenkapitalen) og eventuelt koncernregnskab.
 • Hoved- og nøgletalsoversigt.
 • Ledelsesberetning.
 • Ledelsespåtegning.
 • Revisionspåtegning.

Regnskabsklasse D – Børsnoterede virksomheder

Hvis du er ejer af en børsnoteret virksomhed, er der ikke nogen krav til størrelse. Til gengæld gælder der særlige regler, som du skal overholde, udover reglerne for indhold fra de andre regnskabsklasser.

Årsregnskab – Hvornår?

For de fleste virksomheder er fristen for indberetning af årsrapport 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis du driver en børsnoteret virksomhed, skal rapporten dog indsendes senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Regnskabsåret dækker en periode på 12 måneder, men det behøver ikke følger kalenderåret. 

Virksomhed Årsregnskab Frist

Indberet årsregnskab

Når du skal indberette din årsrapport, er der to muligheder: Regnskab Basis for virksomheder i regnskabsklasse B og Regnskab Special for alle andre. Du kan læse mere om, hvordan du gør på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her.

Hvad sker der, hvis du ikke indberetter årsregnskab?

Hvis du overskrider fristen for indberetning af din årsrapport, risikerer du, at din virksomhed skal betale en afgift eller i værste fald bliver tvangsopløst.

Erhvervsstyrelsen vil først sende et brev til dig med krav om indberetning af rapporten inden for 8 dage. Hvis du ikke overholder den frist, vil du blive opkrævet en afgift. Samtidig får du yderligere 4 uger til at indberette rapporten. Hvis du også overskrider denne frist, kan Erhvervsstyrelsen uden varsel tvangsopløse din virksomhed.

Hvad siger lovgivningen?

Hvis du vil vide mere om, hvad lovgivningen siger omkring årsregnskaber og årsrapporter, kan du læse årsregnskabsloven her.