Komplet guide til fratrædelsesgodtgørelse

Herunder finder du alt om fratrædelsesgodtgørelse, hvem der er berettiget, beløbets størrelse, og hvilke vilkår der er gældende.

 1. Hvad er fratrædelsesgodtgørelse?
 2. Hvem er berettiget til godtgørelse?
 3. Funktionærloven
 4. Overenskomst
 5. Hvad skal medregnes i beregningen?
 6. Hvordan beskattes fratrædelsesgodtgørelse?

Hvad er fratrædelsesgodtgørelse?

Fratrædelsesgodtgørelsen er en økonomisk engangsydelse. Ydelsen betales til bestemte medarbejdere, når deres ansættelse ophører. Beløbets størrelse kan variere alt efter, hvilke ansættelsesforhold der har været gældende for den enkelte medarbejder. Formålet med fratrædelsesgodtgørelsen er at lette lønmodtagerens økonomiske byrde som arbejdsløs.

Hvad er fratrædelsesgodtgørelse?

Hvem er berettiget til godtgørelse?

Grundlæggende kan en lønmodtager kun være berettiget til godtgørelsen, hvis personen bliver opsagt af sin arbejdsgiver. Hvis den ansatte selv siger op, bortfalder retten til udbetaling. Derudover skal ansættelsen være omfattet af enten:

Hvem er berettiget til godtgørelse?

  Funktionærloven

  Funktionærloven bestemmer, at funktionærer med lang anciennitet har krav på fratrædelsesgodtgørelse. Derudover gælder:

  • Virksomheden opsiger medarbejderen.
  • Medarbejderen kontraopsiger stillingen.
  • Uafbrudt ansættelse i mindst 12 år – godtgørelsen svarer til 1 månedsløn.
  • Uafbrudt ansættelse i mindst 17 år – godtgørelsen svarer til 3 måneders løn.
  • Opsigelsen sker skriftligt.

  Overenskomst

  Timelønnede og ledere er to forskellige stillingsbetegnelser, men de kan begge være omfattet af en overenskomst og af funktionærloven. De forskellige overenskomstaftaler kan indeholde bestemmelser om fratrædelsesgodtgørelse. Det er derfor vigtigt at se nærmere på de forskellige overenskomstaftalers gældende betingelser og opsigelsesvarsler.

  Timelønnede på overenskomst

  Timelønnede medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst, kan også have ret til fratrædelsesgodtgørelse. Betingelserne for timelønnede er:

  • Lang anciennitet – medarbejderen har været ansat i 3, 6 eller 8 år beregnet fra ansættelsesdato til opsigelsesperiodens endelige ophørsdato.
  • Lønmodtageren er ikke selv skyld i opsigelsen.

  Ledere på overenskomst

  Ledere, også kaldt direktører, kan være omfattet af en overenskomst. I disse tilfælde er lønmodtageren ansat under Lederaftalen. Reglerne, for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelsen ved Lederaftalen, er følgende:

  • Anciennitet på 10 år – Uafbrudt beskæftigelsestid i samme lederstilling.
  • 50 års-reglen - Medarbejderen er fyldt 50 år på fratrædelsestidspunktet.
  • 65 års-reglen - Medarbejderen er endnu ikke fyldt 65 år på fratrædelsestidspunktet.

  Administrerende direktører, som er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, er ikke omfattet af en overenskomst. De særlige retningslinjer for administrerende direktører kan du læse om her.

  Hvad skal medregnes i beregningen?

  Når man skal beregne fratrædelsesgodtgørelsens størrelse, kan der være flere forhold, der skal tilføjes og beregnes. Hvis medarbejderen er timelønnet, vil man beregne lønnen ud fra et gennemsnitsskøn. Udover grundlønnen skal løngoder også medregnes. Det kan være:

  Hvad skal medregnes i beregningen?

  • Pension
  • Firmabil
  • Telefon
  • Internet
  • Lønbonus
  • Løntillæg

  Hvordan beskattes fratrædelsesgodtgørelse?

  Fratrædelsesgodtgørelsen er skattefri op til 8.000 kroner, hvorefter beløbet beskattes. Overskrider godtgørelsesbeløbet de 8.000 kroner, vil der være skattepligt af det overskydende beløb. Der beregnes både arbejdsmarkedsbidrag og A-skat af det overskydende beløb.

  Skattefriheden forudsætter, at medarbejderen fuldstændig fratræder sin ansættelse i virksomheden.

  Hvordan beskattes fratrædelsesgodtgørelse?

  • Løngoderne skal medregnes i den skattepligtige udbetaling.
  • Feriegodtgørelsen tæller ikke med i løn, derfor beregnes feriepenge ikke.

  Kan man få dagpenge, når man har fået fratrædelsesgodtgørelse?

  Hvis en person får udbetalt fratrædelsesgodtgørelse, kan personen fortsat også modtage dagpenge. Dog gælder der særlige regler for, hvornår lønmodtageren helt præcis kan modtage dagpenge. Forholdene er følgende:

  • I opsigelsesperioden: Når godtgørelsen dækker løn, trækkes beløbet fra dagpengene.
  • Efter opsigelsesperioden:  Godtgørelsen er færdigudbetalt - derfor kan dagpenge nu udbetales.
  • Ved usaglig opsigelse: I dette tilfælde har man ret til dagpenge uanset udbetaling af godtgørelsen.

  Bortvisning

  Ved en uberettiget bortvisning har en medarbejder fortsat krav på fratrædelsesgodtgørelse. Det gælder dog, at medarbejder opfylder anciennitetskravet. Ved en berettiget bortvisning bortfalder retten til godtgørelsen.

  Fratrædelsesaftale og fratrædelsesgodtgørelse

  Som udgangspunkt kan en arbejdsgiver godt tilbyde en trofast medarbejder en fratrædelsesaftale. Der gælder dog nogle særlige betingelser. Hvis der i opsigelsen af medarbejderens ansættelsesforhold er krav på fratrædelsesgodtgørelse, kan aftalen ikke gyldiggøres.

  Ved en fratrædelsesaftale, kan retten til godtgørelse bortfalde. Medmindre det fremgår skriftligt i aftalen.

  Er du i tvivl?

  Det er en god idé at søge hjælp om dine krav og rettigheder, uanset om du er arbejdsgiver eller lønmodtager. Hos Dokument 24 kan du søge rådgivning til dine specifikke ansættelsesforhold - vores juridiske eksperter kan hjælpe med at fastsætte, hvad loven siger omkring godtgørelsen.

  Fakta

  Kontraopsigelse

  En medarbejder, der allerede er opsagt af arbejdsgiver, kan kontraopsige sin stilling. Det betyder, at medarbejderen ønsker at forkorte sit opsigelsesvarsel og derfor selv siger op.  På denne måde forkortes opsigelsesperioden. Medarbejderen har stadigvæk krav på udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse.