Fratrædelsesgodtgørelse – En komplet guide

I nogle ansættelsesforhold kan medarbejdere være berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsen betales først, når den ansatte er opsagt i virksomheden. Herunder finder du alt om fratrædelsesgodtgørelse, hvem der er berettiget, beløbets størrelse, og hvilke vilkår der er gældende.

 1. Hvad er fratrædelsesgodtgørelse?
 2. Hvem er berettiget til godtgørelse?
 3. Funktionærloven
 4. Overenskomst
 5. Hvad skal medregnes i beregningen?
 6. Hvordan beskattes fratrædelsesgodtgørelse?

Hvad er fratrædelsesgodtgørelse?

Fratrædelsesgodtgørelsen er en økonomisk engangsydelse. Ydelsen betales til bestemte medarbejdere, når deres ansættelse ophører. Beløbets størrelse kan variere alt efter, hvilke ansættelsesforhold, der har været gældende for den enkelte medarbejder. Formålet med fratrædelsesgodtgørelsen er at lette lønmodtagerens økonomiske byrde som arbejdsløs.

Hvad er fratrædelsesgodtgørelse?

Hvem er berettiget til godtgørelse?

Grundlæggende kan en lønmodtager kun være berettiget til godtgørelsen, hvis personen bliver opsagt af sin arbejdsgiver. Hvis den ansatte selv siger op, bortfalder retten til udbetaling. Derudover skal ansættelsen være omfattet af enten;

Hvem er berettiget til godtgørelse?

Funktionærloven

Funktionærloven bestemmer at funktionærer med lang anciennitet har krav på fratrædelsesgodtgørelse. Derudover gælder;

 • Virksomheden opsiger medarbejderen.
 • Medarbejderen kantraopsiger stillingen.
 • Uafbrudt ansættelse på mindst 12 år – godtgørelsen svarer til én månedsløn.
 • Uafbrudt ansættelse på mindst 17 år – godtgørelsen svarer til tre månedsløn.
 • Opsigelsen sker skriftligt.

Overenskomst

Timelønnede og ledere er to forskellige stillingbetegnelser, men de kan begge være omfattet af en overenskomst, ligesom de kan være omfattet af Funktionærloven. De forskellige overenskomstaftaler kan indeholde bestemmelser om fratrædelsesgodtgørelse. Det er derfor vigtigt at se nærmere på de forskellige overenskomstaftalers gældende betingelser og opsigelsesvarsler.

Timelønnede på overenskomst

Timelønnede medarbejdere som er omfattet af en overenskomst, kan også have ret til fratrædelsesgodtgørelse. Betingelserne for timelønnede er;

 • Lang anciennitet – medarbejderen har været ansat i 3, 6 eller 8 år beregnet fra ansættelsesdato til opsigelsesperiodens endelige ophørsdato.
 • Lønmodtageren er ikke selv skyld i opsigelsen.

Ledere på overenskomst

Ledere, også kaldt direktører, kan være omfattet af en overenskomst. I disse tilfælde er lønmodtageren ansat under Lederaftalen. Reglerne for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelsen ved Lederaftalen er følgende;

 • Anciennitet på 10 år – Uafbrudt beskæftigelsestid i samme lederstilling.
 • 50 års-reglen - Medarbejderen er fyldt 50 år på fratrædelsestidspunktet
 • 65 års-reglen - Medarbejderen endnu ikke er fyldt 65 år på fratrædelsestidspunktet.

Administrerende direktører, som er anmeldt til Erhvervsstyrelsen er ikke omfattet af en overenskomst. De særlige retningslinjer for administrerende direktører kan du læse her.

Hvad skal medregnes i beregningen?

Når man skal beregne fratrædelsesgodtgørelsens størrelse, kan der være flere forhold, der skal tilføjes og beregnes. Hvis medarbejderen er timelønnet, vil man beregne lønnen ud fra en gennemsnitsskøn. Udover grundlønnen skal løngoder også medregnes. Det kan være;

Hvad skal medregnes i beregningen?

 • Pension
 • Firmabil
 • Telefon
 • Internet
 • Lønbonus
 • Løntillæg

Hvordan beskattes fratrædelsesgodtgørelse?

Fratrædelsesgodtgørelsen er skattefri op til 8000 kr., hvorefter beløbet beskattes. Overskrider godtgørelsesbeløbet de 8000 kr., vil der være skattepligt af det overskydende beløb. Der beregnes både arbejdsmarkedsbidrag og A-skat af det overskydende beløb. Skattefriheden forudsætter, at medarbejderen fuldstændig fratræder sin ansættelse i virksomheden.

Hvordan beskattes fratrædelsesgodtgørelse?

 • Løngoderne skal medregnes i den skattepligtige udbetaling.
 • Feriegodtgørelsen tæller ikke med i løn, derfor beregnes feriepenge ikke.

Kan man få dagpenge når man har fået fratrædelsesgodtgørelse?

Ja, hvis en person får udbetalt fratrædelsesgodtgørelse, kan personen fortsat modtage dagpenge. Dog gælder der særlige regler for, hvornår lønmodtageren helt præcis kan modtage dagpenge. Forholdene er følgende;

 • I opsigelsesperioden - Når godtgørelsen dækker løn, da trækkes beløbet fra i dagpenge.
 • Efter opsigelsesperioden – Godtgørelsen er færdigudbetalt, derfor kan dagpenge nu udbetales.
 • Ved usaglig opsigelse – I dette tilfælde har man ret til dagpenge uanset udbetaling af godtgørelsen.

Bortvisning

Ved en uberettiget bortvisning har en medarbejder fortsat krav på fratrædelsesgodtgørelse. Det gælder dog at medarbejder opfylder anciennitetskravet. Ved en berettiget bortvisning bortfalder retten til godtgørelsen.

Fratrædelsesaftale og fratrædelsesgodtgørelse

Som udgangspunkt kan en arbejdsgiver godt tilbyde en trofast medarbejder en fratrædelsesaftale. Der gælder dog nogle særlige betingelser. Hvis der i opsigelsen af medarbejderens ansættelsesforhold er krav på fratrædelsesgodtgørelse, da kan aftalen ikke gyldiggøres. Ved en fratrædelsesaftale, kan retten til godtgørelse bortfalde. Medmindre det fremgår skriftligt i aftalen.

Er du i tvivl?

Det er en god idé at søge hjælp om dine krav og rettigheder, uanset om du er arbejdsgiver eller lønmodtager. Hos Dokument24 kan du søge rådgivning til din specifikke ansættelsesforhold, og vores juridiske eksperter kan hjælpe med at fastsætte, hvad loven siger omkring godtgørelsen.

Fakta

Kontraopsigelse

En medarbejder der allerede er opsagt af arbejdsgiver, kan kontraopsige sin stilling. Det betyder, at medarbejderen ønsker at forkorte sit opsigelsesvarsel, og derfor selv siger op.  På denne måde forkortes opsigelsesperioden. Medarbejderen har stadigvæk krav på udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse.