Hvad kan jeg gøre til særeje?

Du kan mere eller mindre gøre alt, hvad du ejer, til særeje. Du kan vælge at gøre hele din formue, som du besad inden indgåelse i ægteskabet, til særeje. Du kan også vælge at gøre den gamle formue samt nye erhvervelser til særeje.

Reglerne omkring ægtepagt med særeje kan være kringlede. Der findes flere typer særeje så som fuldstændigt særeje, kombinationssæreje, skilsmissesærejesumsæreje, sumdeling i ægtepagt.

Du kan kontakte Dokument 24, som kan hjælpe dig med at hitte rede i alle disse særeje regler. Vi samarbejder udelukkende med de mest kompetente fagfolk, der både kan guide og vejlede, men tillige konkret udføre et særeje dokument til dig.

Opret Særeje i Ægtepagt, så er I sikret!

Særeje definition

Særeje er formue som erhvervelser, penge, virksomheder eller øvrige, man ikke ønsker at dele med ægtefællen ved skilsmisse. Når man bliver gift, bliver begge parters besiddelser og aktiver delt i det, der kaldes formuefællesskab. Herefter skal disse deles ligeligt i tilfælde af skilsmisse. Dette kan man undgå med særeje.

Formuefællesskab kaldes i dag også for fælleseje, og grundreglen er, at når man bliver gift, så skal alting deles. Det er der et stigende antal ægtefæller, der ikke ønsker, og derfor opretter de en ægtepagt med særeje på hver deres formuer. Derved ophører fællesejet, og bliver man skilt, forlader man ægteskabet med egen formue.

Hvad kan jeg inkludere i særejet?

Man kan faktisk beholde hele sin formue i en ægtepagt med særeje. Mere eller mindre alt kan inkluderes i ægtepagten. Det kan være formue i form af indestående på bankkontoen, ejendom, virksomheder, arvestykker, bil og anden ejendom eller aktiver.

Der kan være undtagelser, som kan være gældende i de individuelle sager – kontakt gerne Dokument 24 for at få mere information om din konkrete sag.

Som før nævnt kan man selv vælge, om man kun vil have sine aktiver fra før indtrædelse i ægteskabet skrevet ind i ægtepagt med særeje, eller om man tillige ønsker at inkludere fremtidige erhvervelser. Herunder følger eksempler i forbindelse med særeje omkring formue og særeje hus / særeje arv:

Eksempel 1

Kjeld og Hanne skal giftes, og de ønsker en ægtepagt med særeje på de aktiver, de hver besidder indtil nu. Kjeld har en formue på 500.000 kroner og Hanne har en på 300.000 kroner. Yderligere har Hanne tidligere arvet et sommerhus. Derved beholder Kjeld de 500.000 kroner og Hanne de 300.000 kroner plus sommerhuset alene, hvis de bliver skilt. Havde Hanne arvet sommerhuset, efter de var blevet gift, skulle de dele sommerhuset ved skilsmisse.

Eksempel 2

Kjeld og Hanne skal giftes, og de ønsker en ægtepagt med særeje på de aktiver, der hver især besidder nu, men også på aktiver, der rekvireres i fremtiden. Kjeld har en formue på 500.000 kroner og Hanne på 300.000 kroner. Hanne arver sommerhuset, efter de er blevet gift. Ved skilsmisse beholder Kjeld de 500.000 kroner, mens Hanne forlader ægteskabet med de 300.000 kroner plus sommerhuset alene.

Som udgangspunkt er det oftest formue i form af penge, virksomheder, ejendele, bolig eller øvrige aktiver, som skrives ind i en ægtepagt med særeje. Dette volder som regel ikke de store problemer, så længe man tydeligt specificerer hvilke aktiver, der gælder.

Få særeje i jeres ægteskab. Pris kun 595,-

Særeje gæld, pensionsordninger og virksomheder

Når det kommer til gæld, virksomheder eller pensionsordninger, skal man dog være lidt mere opmærksom.

Gæld

Angående særeje og gæld, så kan man faktisk lave et særeje for personlig gæld. Det gør man typisk, hvis den ene ægtefælle skylder et større beløb fra tidligere, for eksempel fra et studielån. Dermed bliver gælden ikke til fælleseje, der skal deles, hvis man bliver skilt. Man kan specificere særejet på gælden meget – helt ned til et specifikt lån fra tidligere eller hos en bestemt kreditor. Derved er det kun formuerne og ikke gælden, der skal deles i tilfælde af skilsmisse.

Pensionsordninger

Når det gælder pensionsordninger, så skal man også være opmærksom: Som noget af det eneste deles disse nemlig ikke, hvis man bliver skilt uden en ægtepagt. De indgår nemlig ikke i fællesejet. Ønsker man at kunne dele pensionsordningerne – for eksempel hvis den ene har en langt større end den anden – så skal man lave en ægtepagt om deling af pension.

Virksomheder

Har den ene eller begge ægtefæller en virksomhed, så kontakt Dokument 24 for mere information.

Flere typer af særeje – sumdeling og sumsæreje

Der findes også forskellige grene inden for særejet, som du bør kende til. Disse kaldes sumdeling og sumsæreje:

 • Sumdeling: Et særeje med sumdeling betyder, at man som hovedregel får særeje på alle ens aktiver, men derudover kan man vælge et bestemt beløb, der skal være fælleseje.
 • Sumsæreje: Et særeje med sumsæreje betyder, at man som udgangspunkt deler alting ligeligt, men man kan udtage en del af formuen, ejendele eller aktiver, som hver især beholder ved skilsmisse.

Man kan dog sagtens vælge at få en ægtepagt med særeje uden nogle af disse tilføjelser.

Kort om særeje

 • Særejet omfatter formue som aktiver, ejendom eller ejendele, som man ikke ønsker at dele med ægtefællen i tilfælde af skilsmisse
 • Man kan vælge at få en ægtepagt med særeje for den formue, man har besiddet, indtil man bliver gift
 • Man kan også vælge at få en ægtepagt med særeje omfattende denne formue plus de aktiver, man rekvirerer, efter man er blevet gift
 • Man kan få særeje på gæld
 • Særlige regler gælder for pensionsordninger og virksomheder
 • Mulighed for at få særeje med sumdeling eller sumsæreje

Opret særeje i ægteskabet. Pris kun 595,-

Hvordan laver jeg særeje?

Hvis du ønsker at oprette en ægtepagt med særeje således, at du kan beholde din formue i tilfælde af skilsmisse, kan du kontakte advokat eller jurist. Du kan også lave det hele online.

Man kan enten vælge at kontakte sin lokale advokat for at få dette særeje dokument, men vær opmærksom på at den lokale advokat eller jurist ikke altid har spidskompetencer på alle områder. Derudover kan det blive meget dyrt. Derfor kan du med fordel i stedet kontakte Dokument 24 for at få udfærdiget dit særeje dokument. Vi samarbejder kun med de mest kompetente specialister, der kender lovgivningen til punkt og prikke. Vores priser er også langt lavere end hos den lokale advokat.

Du kan kontakte os her på hjemmesiden, og så hjælper vi dig til at finde den type særeje, der passer bedst til dine behov – uanset om det drejer sig om sumsæreje, sumdeling, fuldstændigt særeje, kombinationssæreje, særeje hus, særeje på bankkonto, særeje samlevende eller særeje regler generelt.

Kort om hvordan du laver særeje

 • Du kan enten benytte jurist, advokat eller gøre det hele online
 • Kontakt Dokument 24 for hjælp og vejledning
 • Dokument 24 udfærdiger også dokumentet med særejet for dig

Hvem arver særeje?

Ægtefællen arver særejet med mindre, at det er et fuldstændigt særeje med succession. Hvis der er oprettet fuldstændigt særeje med succession, arver successorerne særejet. Successorer er ofte børnene, som således er sikret arven ved forældrerens død.

Dermed er der ikke ét, men flere svar på, hvem der arver efter en. Hvis man går bort uden et særeje, kan arven gå til ægtefællen og eventuelle børn. Opretter man i stedet særeje arv, kan man selv bestemme, hvem der skal arve (ud over den obligatoriske tvangsarv, der tilgodeser ægtefælle og eventuelle børn). Det kan være børn, børnebørn eller andre – uanset om disse har en ægtepagt eller ej.

Hvis man ønsker særeje med arven, skal man oprette et testamente, hvor det fremgår, at arven skal være modtagerens særeje. Har du spørgsmål til dette, kan du kontakte Dokument 24, der kan assistere og give nærmere information.

Eksempel – særeje arv

Kjeld og Hanne er gift, og sammen har de datteren Grethe. Grethe er gift med Torben, men de har ingen ægtepagt. Hanne har oprettet et testamente, der foreskriver, at Grethe skal arve med særeje. Bliver Grethe og Torben skilt, beholder Grethe derfor hele arven selv.

Det samme gælder i øvrigt, hvis du gerne vil give dit gifte barn en større gave. Når du giver gaven til barnet kan denne blive ledsaget af et gavebrev, der forklarer, at gaven skal være barnets særeje:

Eksempel – særeje ved gave og gavebrev

Hanne vil gerne give en gave til sin datter, Grethe. Det drejer sig om det sommerhus, som hun tidligere har arvet. Men hun vil ikke have, at Grethes mand Torben skal tilgodeses, hvis de bliver skilt. Derfor giver Hanne gaven til Grethe ledsaget af et gavebrev, hvori det beskrives, at her er tale om en gave med særeje. Dermed bliver sommerhuset Grethes særeje, og hun skal ikke dele det med ægtefællen.

Læg mærke til at det ikke er gratis at give så store gaver (kun til ægtefællen). Modtager skal betale gaveafgift, når gavens værdi overstiger et bestemt beløb.

Hvis ens barn, som man ønsker tilgodeset, selv har et særeje, så betyder ovenstående ikke så meget. I så fald vil barnet ikke skulle dele sin formue med ægtefællen, og dette omfatter også modtaget arv. Dette betinges dog af typen af særeje, som der findes mange forskellige af. Dem gennemgår vi i næste afsnit.

Særeje samlevende

Grethe kan kun komme ud for at skulle dele formue og aktiver med Torben, hvis de er gift. Er de blot kærester eller papirløse samlevende, er der intet formuefællesskab. Det betyder, at hvis man ”blot” er samlevende (altså ikke gift eller registrerede partnere), så arver de ikke efter hinanden.

Ønsker samlevende at tilgodese hinanden, hvis den ene af de samlevende skulle gå bort, så skal man oprette et testamente, hvor dette noteres. Her kan man også indsætte hinanden som arvinger. Vil du vide mere om særeje samlevende, kan du kontakte Dokument 24.

Kort om særeje arv

 • Du kan oprette særeje på din arv, så dine børn ikke skal dele den med deres ægtefæller
 • Du skal selv bestemme, hvem du vil tilgodese med størstedelen af din arv
 • Har barnet selv særeje, skal han eller hun ikke dele arven med ægtefællen

Fuldstændigt særeje i ægtepagten

En ægtepagt med et fuldstændigt særeje medfører, at parterne i ægteskabet aldrig kommer til at dele deres formuer – ikke ved skilsmisse, men heller ikke hvis den ene går bort. 

Et fuldstændigt særeje vil ofte være det mest oplagte valg, hvis begge ægtefæller har børn fra tidligere forhold, og man ønsker, at børnene skal arve efter deres biologiske forældre.

En anden situation, hvor det fuldstændige særeje er smart, er ved gæld: Har Ægtefælle A en stor gæld, arver Ægtefælle B gælden, hvis der er formuefællesskab. Hvis Ægtefælle A opretter en ægtepagt med fuldstændigt særeje, så overgår gælden ikke til Ægtefælle B, når Ægtefælle A går bort.

Man kan eventuelt supplere dette med et arveafkald fra begge parter, hvis man slet ikke ønsker at arve efter hinanden. I stedet kan man arrangere det sådan, at børnene arver det hele.

Kort om fuldstændigt særeje

 • Ved fuldstændigt særeje bliver der aldrig fælleseje – heller ikke ved dødsfald
 • Smart hvis man ønsker at tilgodese børn
 • Den længstlevende ægtefælle ”arver” ikke gæld fra den bortgåede

Overvej også kombinationssæreje

Der findes forskellige typer af særeje i Danmark ud over det ovennævnte fuldstændige særeje. Det mest populære er kombinationssæreje, og der er tillige et skilsmisse særeje.

Skilsmisse særeje sikrer, at man ikke skal dele formuer i tilfælde af skilsmisse, og derfor er der intet fælleseje. Dette gælder dog ikke ved dødsfald, hvorved begge formuer bliver til fælleseje.

Kombinationssærejet er en kombination af de to ovenstående: Ved skilsmisse fungerer det som et skilsmissesæreje, idet hver af ægtefællerne beholder deres respektive formuer. Ved dødsfald fungerer det således, at den afdødes formue omdannes til fællesformue, som tildeles den overlevende. Den overlevendes formue bliver til fuldstændigt særeje.

Kontakt Dokument 24 for hjælp

Det kan være rigtig svært at finde rundt i alle reglerne for ægtepagt, særeje, særeje-typer, arv, skilsmisse med videre, så kontakt endelig Dokument 24 for assistance og vejledning. Vi giver dig de bedste priser på markedet, samarbejder med de mest kompetente fagfolk og udfærdiger dokumenterne for dig.

Du søger måske også efter:

Ægtepagt med særeje. Pris kun 595,-