Få overblik over hvordan arveafgift kan påvirke dit testamente

Du kan omgå arvelovens bestemmelser, men hvordan påvirker arveafgift dit testamente? Det kan du få svar på i denne artikel.

Laver du et testamente, er det dig, der fordeler din arv fremfor arveloven. Dette dokument fritager dog ikke dine arvinger fra at betale en arveafgift. Hvis du ønsker en minimering af arveafgift, skal du få skrevet en velgørende organisation ind i dit juridiske dokument.

Er det muligt at undgå arveafgift?

Det er ikke muligt at undgå arveafgift. Mange tror fejlagtigt, at de får en minimering af arveafgift ved at skrive et testamente. Et testamente er et dokument, hvor du kan beslutte, hvem der skal arve og hvor meget. Det har intet med arveafgift at gøre.

Når det så er sagt, er der faktisk en mulighed for at minimere boafgiften, når du opretter et testamente. Du kan eksempelvis benytte dig af 30 %-reglen, hvis du er enlig uden børn og har arvinger, der skal betale 36,25 % i boafgift.

I ovennævnte tilfælde kan 30 %-reglen være en god mulighed for at spare i boafgift. 30 %-reglen går ud på, at du skal donere 30 % af den samlede arv til en  velgørende organisation. I den forbindelse skal du kræve, at det er den velgørende organisation, der betaler dine arvingers afgift.

Arveafgiftens størrelse

Uden et testamente vil det altid være selve arvelovens arveklasser, der træder i kraft, når du går bort. Afgiftens størrelse kommer an på hvilket familiemedlem, du ønsker skal modtage din arv. Din nærmeste familie betaler nemlig mindre i afgift end familiemedlemmer, der befinder sig længere ude i rækken af arvinger.

Der er tre forskellige arveklasser, hvor de enkelte familiemedlemmer hører til i hver deres klasse. Arveklasserne ser således ud:

  • Din ægtefælle og børn er i arveklasse 1.
  • Dine forældre, søskende og deres børn er i arveklasse 2.
  • Dine bedsteforældre og deres børn er i arveklasse 3.

Har du ikke et testamente, er det altså først og fremmest din ægtefælle og dine børn, der arver dig. Din ægtefælle får 50 % af arven, mens dine børn skal dele de resterende 50 %.

Har du ingen ægtefælle eller børn, går din arv videre til dine forældre og derefter dine søskende, dine søskendes børn og så videre. Er der ingen arvinger i arveklasse 3, går hele din arv til den danske stat.

Her kan du se afgiftens størrelse for de enkelte familiemedlemmer:

  • Din ægtefælle skal betale 0 % i afgift.
  • Dine børn, børnebørn og forældre skal betale 15 % i afgift.
  • Dine søskende, bedsteforældre og deres børn skal betale 36,25 % i afgift.

Som du kan se, betaler familiemedlemmer, der ligger længere ude i arverækkefølgen, mere i afgift end dem, der er tættere på dig familiemæssigt.

Det betyder, at hvis du vælger at oprette et testamente, hvor du begunstiger familiemedlemmer længere ude i arverækkefølgen, kommer de til at betale en større afgift.

Skal der betales både dødsboskat og arveafgift af en arv?

Dødsboskat og arveafgift er ikke det samme. Der er derfor nogle omstændigheder, hvor det er nødvendigt, at der både betales en dødsboskat og en arveafgift, mens der i andre tilfælde kun skal betales en arveafgift. Men hvornår skal du så betale hvad?

Boafgift er en afgift, som arvingerne skal betale til staten. Den beregnes ud fra de samlede værdier, der er i dødsboet, og hvem det er, der skal have arven. Eksempelvis betaler en ægtefælle ikke en boafgift, men det gør alle andre arvinger.

Hvor meget, der skal betales, kommer an på, hvor nær en slægtning, der er tale om. Denne type afgift ligger som før nævnt på enten 15 % eller på 36,25 %.

Som arving kan du benytte dig af det årlige bundfradrag, der er gældende i forhold til det årstal, vedkommende dør. Bundfradraget for 2021 er på 308.800 kroner og betyder, at du kun skal betale den pågældende afgift, hvis arven overstiger dette bundfradrag.

Dødsboskat er en skat, der skal betales, hvis boets nettoformue på skæringsdagen, eller boets aktiver på skæringsdagen, overstiger 3.033.700 kroner. Det oplyste beløb ændrer sig år for år, hvorfor det oplyste tal er for 2021. For at udregne nettoformuen skal du trække dødsboets gæld fra dets aktiver.

Gør boafgiften mindre

Ønsker du at mindske boafgiften, kan du gøre dette, mens du stadig lever. Du kan hvert år give et beløb til dine arvinger, der svarer til det afgiftsfrie gavebeløb, som er gældende for det pågældende år. I 2021 kan du give en afgiftsfri gave på op til 68.800 kroner.

Det afgiftsfrie gavebeløb reguleres hvert år i forhold til en procentsats, der svarer til årslønudviklingen på arbejderes og funktionærers bruttolønninger. Ønsker du at give afgiftsfrie gaver hvert år til dine nærmeste, skal du holde dig opdateret i forhold til beløbsgrænsen. 

Hvis du vil slippe for en del af boafgiften, og ønsker at betænke dine børn, stedbørn, børnebørn, forældre, stedforældre eller bedsteforældre, kan du bruge denne metode. Du skal bare være opmærksom på, at hvis du overstiger det gældende afgiftsfrie gavebeløb, skal der betales 15 % af beløbet i gaveafgift.  

Opret et billigt testamente hos Dokument 24

En del danskere har et stort ønske om at oprette et testamente. Men da det er et juridisk dokument, der skal udformes af en advokat, tror mange, at det er dyrt. Det afholder dem derfor fra at få lavet dette dokument, der er så vigtigt.

Det er også ganske rigtigt, at det kan være meget dyrt at få lavet et testamente hos den lokale advokat i byen. Hos Dokument 24 har vi mange samarbejdspartnere i form af advokater, der gerne laver dit testamente billigt.

For at få lavet et testamente til en pris på695 kroner skal du bare udfylde vores online skabelon. Den består af flere spørgsmål, der tilpasser sig dine svar. Når du er færdig, får du dit fuldt gyldige dokument tilsendt på den angivne mail.

Hjælp familien - Testamente kun 695 kr.

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Du har måske søgt efter:

Arveafgift af aktier

Der er en såkaldt arveafgift af aktier, eller juridisk set en boafgift på 15 %, hvis personen er død i 2021 eller senere. Arvingen skal være inden for en personkreds, der blandt andet består af børn, børnebørn, forældre m.m.

Beregn arveafgift

Beregn arveafgift med Dokument 24’s beregner. Her kan du se, hvor meget du skal betale i boafgift ud fra den aktuelle situation. Du finder den her.

Arveafgift sommerhus eller arveafgift hus

Arveafgift sommerhus” og ”arveafgift hus” foregår på samme måde. Boligen sælges for et beløb. Det beløb fratrækkes indfrielser af lån og salæret til ejendomsmægleren. Der betales boafgift af det resterende beløb.

Arveafgift samlever

Arveafgift for samlever er på 15 %, hvis I har boet sammen i mere end 2 år, har børn sammen eller venter barn. Opfylder I ikke et af disse kriterier, skal I betale 36,25 % i boafgift.

Hvordan påvirker arveafgift mit testamente?

Arveafgiften påvirker dit testamente i forhold til, hvem du vælger skal arve dine værdier. Jo længere nede i arveklasserne arvingerne, du har valgt, er, jo større boafgift er der. Boafgiften bliver nemlig større, når den familiære relation betragtes som værende længere ude i familien.

Er du bekymret for, at boafgiften bliver for høj, bør du ikke rykke for meget rundt på, hvem der skal arve dig. Når det gælder boafgiften, har arveloven, så at sige, allerede taget højde for det. Men måske bør du ikke bekymre dig så meget om boafgiften, men I stedet give din arv til dem, du mener har mest brug for den eller sætter mest pris på den.

Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til, hvem der skal arve?

Arvelovens bestemmelser er ikke lavet ud fra dine individuelle familieforhold. Ved at tage stilling til hvem der skal arve efter dig, har du mulighed for at tage relevante hensynog tilgodese enkelte familiemedlemmer. Det kan være en samlever, børnene m.m.

Det kan også være, at der er en af dine arvinger, du ønsker skal arve mindst muligt, fordi du eksempelvis ikke længere har kontakt til vedkommende. I dette tilfælde kan du ændre på arveforholdet med et testamente.

Med dette dokument kan du nemlig ændre på fordelingen af arven. Der er dog en begrænsning, hvis du har tvangsarvinger. Tvangsarvingerer dine børn, børnebørn og ægtefælle. Du kan ikke fratage dem deres tvangsarv.

Ifølge arveloven skal dine tvangsarvinger altid have ¼ af den oprindelige arv. Skulle en af dine tvangsarvinger eksempelvis arve 100.000 kroner, skal personen uanset hvad have tvangsarven på 25.000 kroner, selvom du opretter et testamente.

De resterende 75.000 kroner er en såkaldt friarv, du kan bestemme over og give til andre. Friarven kan du give til andre tvangsarvinger, familiemedlemmer, velgørende organisationer, fonde m.m.

Er du ugift samlevende?

Hvis du er ugift samlevende, er det endnu en god grund til at tænke over og tage stilling til, hvem der skal arve. Som ugift samlevende arver din samlever nemlig ikke efter dig automatisk. Det er også selvom, at I har boet sammen de sidste 40 år.

Som ugifte samlevende arver I aldrig efter hinanden uanset, om der er børn i forholdet eller ej. Er der ikke børn, er det den afdødes forældre, der får arven. Det gør, at den samlevende part kan være nødsaget til at forlade jeres fælles hjem.

Det samme kan gøre sig gældende, hvis der er børn. Er børnene store og har egne familier, har du ikke det samme ansvar for dine børn, som når de er små. Men de skal trods alt stadig have deres arv. Det kan have den konsekvens, at de må se deres mor eller far forlade deres barndomshjem, fordi der ikke er råd til at bo i boligen.

Er jeres børn mindreårige, kan det komplicere tingene yderligere. Det er godt nok børnene, der arver jeres bolig, men de må ikke være ejere af fast ejendom på grund af deres alder. Derfor skal boligen sælges, og pengene bliver sat ind på en forvaltningskonto. Denne forvaltningskonto har den efterladte samlever ingen gavn af i forbindelse med de daglige udgifter.

Få lavet et samlevertestamente

For at arve efter hinanden skal I lave et samlevertestamente, hvor I begunstiger hinanden. Det er der mange, der gør, da de vil sikre, at den efterladte ikke sidder tilbage med økonomiske problemer, fordi den afdødes børn, forældre eller søskende arver. Du kan få hjælp til et samlevertestamente hos Dokument 24.

Hvad skal der betales i boafgift?

Hvor meget, der skal betales i boafgift i forbindelse med en arv, kommer an på, hvem det er, der modtager arven. Er det ægtefællen, der arver, skal der ikke betales noget i boafgift. Er det derimod børnene, børnebørnene eller forældrene til den afdøde, er boafgiften på15 %. Er det den afdødes søskende, bedsteforældre eller deres børn, kommer boafgiften op på36,25 %.

Det er derfor vigtigt for arvingerne at være forberedte på, at de ikke får hele den samlede arv, men at der er nogle omkostninger ved at modtage den. Det er ligeledes godt at vide for dig, der overvejer at oprette et testamente, hvis du vil spare mest muligt i boafgift. 

Kan jeg undgå at betale arveafgift?

Det korte svar på dette spørgsmål er, at det kan du ikke. Der vil altid være en boafgift i forbindelse med en arv. Det er uanset om, der er et testamente eller ej. Med et testamente bliver arvingerne desværre ikke fritaget for en afgift, men du kan få fordelt din arv på den mest optimale måde i forhold til din familie og dine ønsker.