Lejekontrakt for beboelse – Privat udlejning

En korrekt udarbejdet lejekontrakt skåner både lejer og udlejer for unødige konflikter før, under og efter lejeperioden. Den skriftlige kontrakt er nemlig et redskab til at holde styr på Lejelovens ret og regler. Forstå indholdet, eller download en standard lejekontrakt for 2022 – helt gratis her.

 1. Hvad er en lejekontrakt?
 2. Hvorfor er den vigtig?
 3. Lejekontrakt for beboelse
 4. Standard skabelon
 5. Hvornår er den gyldig?
 6. Ugyldige vilkår - Hvad så?
 7. Yderligere om lejekontrakt

Hvad er en lejekontrakt?

En lejekontrakt er en skriftlig juridisk aftale mellem lejer og udlejer. Aftalen beskriver vilkår og betingelser i et lejeforhold. Der findes forskellige lejemål også kaldt boligtyper, men fælles for dem alle gælder, at der kun må anvendes en autoriseret typeformular A9.

Hvad er en lejekontrakt?

Hvorfor er den vigtig?

Det er utrolig vigtigt, at der udarbejdes en lejekontrakt uanset om man er lejer eller udlejer i lejeforholdet. Der er nemlig mange forhold der skal medtænkes i aftalens betingelser. Det skriftlige dokument kan dokumentere den konkrete aftale, i tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne.

Hvorfor er den vigtig?

Lejekontrakt for beboelse

Den standardiserede lejekontrakt for beboelse gælder for følgende boligtyper;

Lejekontrakt for beboelse

 • Lejlighed
 • Enkeltværelse
 • Ejerlejlighed
 • Andelsbolig
 • Fremleje

Siden 1. juli 2015 er sommerhuse, kolonihavehuse og lignende fritidshuse ikke længere omfattet af Lejelovens bestemmelser. Det betyder, at udlejer er fritstillet og kan beslutte lejebetingelserne efter eget ønske – læs videre.  

Hvordan udfyldes den?

Lejekontrakten er simpelt bygget op, men afsnittene er åbne for potentielle fejl og mangler. Den indeholder 11 paragraffer og en sidste sektion med underskrift. Udfyldelsen består af skrivefelter, beløbsangivelser, afkrydsningssystemer Læs mere om udfyldning her. Husk, at kontrakten er bindende, når først aftalen er underskrevet.

Standard skabelon

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter har udgivet en standard lejekontrakt skabelon A9-typeformular, der gælder for privat boligudlejning.

 • Gå i dybden med punkterne og forstå indholdet her.
 • Du kan udfylde kontrakten online her.
 • Du kan gratis downloade dokumentet som PDF eller Word her.
 • Skal du bruge lejekontrakten på engelsk, kan du klikke her.

Hvornår er den gyldig?

Lejekontrakten er gyldig, når den overholder gældende regler i Lejeloven. A9-formularen gælder alle lejeaftaler indgået efter 1. juli 2015. Hvis der anvendes en forkert formular til lejekontrakten, så vil kontrakten kendes ugyldig. En ugyldig lejeaftale kommer typisk udlejer til skade.

Hvornår er den gyldig?

Ugyldige vilkår – Hvad så?

Ugyldige vilkår i lejekontrakten erstattes med Lejelovens bestemmelser, hvorefter lejeaftalen fortsætter. Loven beskytter nemlig oftest lejers rettigheder. Eksempler på ugyldige betingelser i lejeaftaler kunne være;

Ingen lejekontrakt – Hvad så?

Selvom det kan være en god idé, er er ingen krav om lejekontrakten skal være skriftlig. Lejer og udlejer kan derfor sagtens lave en mundtlig aftale uden et skriftligt dokument. I tilfælde af uenigheder, vil det dog altid Lejelovens regler, der vil finde anvendelse.

Hvornår er en lejekontrakt bindende?

Som udgangspunkt er en lejekontrakt bindende, når parterne har underskrevet aftalen, og det fremgår i kontraktens nederste afsnit. Det er altså ikke nok med at udlejer sender et tilbud eller udslag til kontrakten, men skal selv underskrive aftalen også.

Er du i tvivl?

Har du spørgsmål til udarbejdelse af en lejekontrakt eller en allerede eksisterende lejesituation, så kan det være fornuftigt at søge rådgivning. Vores team indenfor lejeret kan gennemlæse aftalens betingelser, eller vejlede omkring dine rettigheder. Ring, skriv eller chat med en jurist her

Yderligere om lejekontrakt

 1. Husleje og huslejestigning
 2. Depositum
 3. Forudbetalt leje
 4. Tidsbegrænset lejekontrakt
 5. Fremleje
 6. Fremlejekontrakt
 7. Udlejning af værelse
 8. Vedligeholdelse
 9. Istandsættelse
 10. Opsigelse af lejemål

Husleje og huslejestigning

Ofte er både lejere og udlejere i tvivl om de komplekse regler om husleje og huslejestigning i private lejemål. Udlejer er altid bundet af en lovgivning, når vedkommende skal fastsætte beløbet, men bestemmelserne til udregning er forskellige. Markedsleje, nettoprisindeks, trappeleje er metoder til fastsættelse og af leje og lejeforhøjelse. Gå i dybden med reglerne og forstå, hvilke regler der gælder for huslejestigninger og fastsættelse af husleje her.

Regler om depositum

Udlejer kan frivilligt kræve depositum, som en økonomisk sikkerhed stillet tilgængelig for lejemålet. Ved en ny lejers indflytning kan der kræves et beløb i depositum, der svarer til 3 måneders husleje foruden forbrug. Når lejer engang flytter fra boligen, skal depositumsbeløbet dække eventuelle udgifter til det istandsættelseskrav, der måtte være. Depositum må ikke bruges til alt, og i nogle tilfælde kan der være krav om tilbagebetaling. Læs mere om reglerne her.  

Forudbetalt husleje

Ligesom depositum er forudbetalt husleje en økonomisk sikkerhed stillet til rådighed for udlejer. Når en ny lejer flytter ind, kan lejeren opkræves 3 måneders forudbetalt leje allerede på indflytningstidspunktet. Udlejer må kun bruge beløbet til at dække huslejeudgifter i tilfælde af manglende indbetaling. Ved opsigelse af lejemålet kan lejer også ´bo´ den forudbetalte leje ´op´ i opsigelsesperioden. Du kan læse de konkrete regler om betaling og tilbagebetaling af forudbetalt leje her.

Tidsbegrænset lejekontrakt

En tidsbegrænset lejekontrakt er en helt særlig form for en lejeaftale. Sådan en kontrakt betyder, at lejemålet er udlejet i en tidsbestemt periode, hvorfor den heller ikke kan opsiges i den fastlagte periode. Som hovedregel er alle lejeaftaler tidsubegrænsede i Lejeloven, derfor gælder der særlige betingelser i tidsbegrænsede aftaler. En udlejer skal altid have en saglig grund til en tidsbegrænset udlejningsperiode i lejekontrakten. Læs de konkrete betingelser og saglige begrundelser her.

Fremleje

Der er tale om fremleje, når du selv bor til leje i et hus, lejlighed eller enkeltværelse og videreudlejer hele eller dele af boligen til en ny lejer. Der kommer altså til at være to lejere i lejemålet. Der er forskel på fremlejeforhold, derfor gælder der også forskellige regler. Ved fremleje af hele boligen, må lejeperioden maksimalt udgøre 2 år og skal være saglig begrundet. Ved fremleje af et enkeltværelse er der krav om beboelsesrum og kortere opsigelsesvarsel. Læs videre og få et fuldt overblik her.  

Fremlejekontrakt

En fremlejekontrakt er en skriftlig aftale, der beskriver lejevilkår i fremlejeforholdet. Lejeloven fastsætter, at den oprindelige lejer ikke må stilles bedre end den oprindelige udlejer. Kort sagt betyder det, at husleje, depositum og forudbetalt leje skal følge den oprindelige lejeaftales betingelser. Hvis der er forbud mod husdyr i lejemålet, kan fremlejer heller ikke tillade husdyr i den nye fremlejekontrakt. Ligesom ved en almindelig lejekontrakt, anvendes en standard A9-typeformular til fremlejekontrakten. Den nye lejer har krav på en kopi af den indgåede aftale. Få hjælp til udarbejdelse af en fremlejekontrakt her.

Udlejning af værelse

Ved udlejning af værelse gælder der forskellige lovgivninger afhængigt af flere forhold. Når en boligejer ønsker at udleje et enkelt værelse og samtidig selv bor i boligen, da er der tale om almindelig udlejning. Når en lejer ønsker at videreudleje en bolig, som vedkommende selv bor til leje i, da er der tale om fremleje. I begge tilfælde skal der udarbejdes en lejekontrakt, hvor de konkrete lejebetingelser angives. Læs og forstå forskellene på udlejer, fremlejer og lejer herunder.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse og vedligeholdelsespligt handler om opretholdelse af boligens stand og kvalitet før, under og efter en lejeperiode. I lejeaftaler har både lejer og udlejer nemlig pligt til at holde boligen ved lige, både indvendigt og udvendigt. Lejeloven skelner mellem indvendig og udvendig vedligeholdelse. Som udgangspunkt har lejer den indvendige vedligeholdelsespligt, mens udlejer altid er ansvarlig for den udvendige vedligeholdelse. Ved lejeaftaler indgået før 1. juli 2015, gælder andre regler. Læs og forstå, hvad dine konkrete pligter er her.

Istandsættelse

Ved lejers fraflytning kræver lejemålet typisk en istandsættelse, hvor boligen gøres klar til næste lejer. Her forlanger udlejer, at lejligheden tilbagebringes til tilstanden før lejers beboelsestid. Lejer hæfter dog kun for de dele, som vedkommende har haft vedligeholdelsespligten for. Udgifterne til istandsættelse bliver typisk dækket med det indbetalte depositum. I tilfælde af overskydende depositum, skal dette beløb tilbagebetales til lejer. Læs dine krav og rettigheder om istandsættelse her.

Opsigelse af lejemål

Regler om ophævelse eller opsigelse af lejemål er forskellige. En lejer kan som udgangspunkt altid opsige sin lejebolig, mens udlejer har begrænset opsigelsesmulighed. Parterne kan dog opsige enkeltværelser med én måneds varsel. Er der derimod tale om udlejning af hele lejeboliger, da er betingelserne til fordel for lejer. Lejer har typisk 3 måneders opsigelsesvarsel, medmindre et forlænget eller forkortet opsigelsesvarsel er aftalt i lejekontrakten. I visse tilfælde kan udlejer ophæve lejeaftalen med ét års varsel, eller tidsbegrænse kontrakten. Gå i dybden med opsigelsesreglerne her.

Ofte stillede spørgsmål

Svar gives