Samarbejdsaftale

En samarbejdsaftale er en skriftlig aftale mellem mindst to parter, som vedrører indgåelse af et samarbejde, f.eks. leverandør- eller konsulentaftaler. Formålet er bl.a. at undgå usikkerhed og tvister.

Hvad er en samarbejdsaftale?

En standard samarbejdsaftale er en kontrakt, der vedrører indgåelse af et samarbejde mellem to eller flere parter. Denne kontrakt beskriver parternes rettigheder og forpligtelser, samt hvordan parterne skal forholde sig under en eventuel tvistløsning.

Hvad er en samarbejdsaftale?

Samarbejdsaftalen er en form for forventningsafstemning mellem parterne, som afklarer rammerne for samarbejdet, herunder eksempelvis hvilke ydelser hver part skal præstere, og hvilken løn der skal betales. Det vil sige, at det er parterne, der har underskrevet aftalen, der er omfattet af kontrakten. 

Hvornår bruger man en samarbejdsaftale?

Samarbejdsaftaler benyttes, når to eller flere parter indgår et samarbejde og ønsker, at samarbejdets indhold tilkendegives skriftligt. Formålet er, at alle parterne kender til rettighederne og forpligtelserne.

Hvornår bruger man en samarbejdsaftale?

Aftalen benyttes bl.a. i forbindelse med leverandøraftaler, konsulentaftaler, ansættelseskontrakter med en bogholder, eller hvis du og en partner skal opstarte en virksomhed i form af eksempelvis et interessentskab (I/S) eller et anpartsselskab (ApS).

Hvorfor lave en samarbejdsaftale?

Det er hensigtsmæssigt at lave aftalen for at undgå usikkerhed og tvister. Det vil sige, at aftalen kan forebygge konflikter. Hvis der alligevel skulle opstå problemer, kan kontrakten bidrage til at løse sådanne konflikter og fungere som bevismateriale. 

Hvorfor lave en samarbejdsaftale?

Hvis man i kontrakten har udarbejdet klare retningslinjer og arbejdsbetingelser, sikrer man stabilitet og det bedst mulige samarbejde. Jo mere detaljeret aftalen er, desto mindre kan parterne misforstå.

Hvordan ser en samarbejdsaftale ud?

Indholdet af samarbejdsaftaler afhænger af samarbejdstypen. Det vil sige, at aftalen skal udarbejdes efter jeres konkrete behov og ønsker. Der er dog visse punkter, der bør indeholdes i kontrakten.

Hvordan ser en samarbejdsaftale ud?

Kontrakten bør indeholde:

Parterne

Først og fremmest er det vigtigt at nævne, hvem der er omfattet af aftalen. Du kan minimere risikoen for, at en part undslipper kontraktansvar, hvis du tydeligt skriver, hvem der er part.  

Parternes navne skal nævnes. Derudover er det en god idé at skrive parternes adresse i kontrakten. Hvis der er tale om en erhvervsdrivende, kan du med fordel skrive virksomhedens CVR-nummer. Er der tale om en ikke-erhvervsdrivende, bør du i stedet skrive vedkommendes CPR-nummer.

Formål

Det er en god idé at nedskrive aftalens konkrete formål og baggrunden for aftalen. I den forbindelse bør du f.eks. angive, hvad aftalen vedrører, samt hvem samarbejdet skal gavne.

Omfang og organisering

Du bør i aftalen beskrive, hvordan samarbejdet skal organiseres. Herunder kan det være relevant at beskrive koordineringen af samarbejdet. Dette omfatter bl.a., hvad aftalen reelt vedrører, hvem der organiserer samarbejdet, hvem der påtager sig hvilke opgaver, og hvordan der skal kommunikeres – eksempelvis om det er via e-mail, telefonisk eller fysisk.

Derudover kan det være fordelagtigt at inddrage, hvorvidt det er tilladt undervejs at ændre på aftalen. Hvis dette er tilladt, bør I i givet fald vurdere i hvilket omfang, der kan ændres på ydelsen efterfølgende. 

Rettigheder og pligter

Det er vigtigt, at aftalen indeholder en dybdegående beskrivelse af parternes berettigede forventninger til hinanden, og hvad parterne hver især skal bidrage med. Det kan eksempelvis være, hvornår varerne senest skal afleveres.

Varighed og opsigelse

Du bør forholde dig til, hvor lang tid aftalen skal vare. Det kan være, at I ønsker, at samarbejdet skal stoppe på en nærmere aftalt dato. Det kan også være, at I i stedet ønsker et løbende aftaleforhold, hvor der kan ske opsigelse af samarbejdsaftalen med et bestemt varsel.

Betaling

Hvis der er tale om et samarbejde, hvor der sker betaling, kan det være relevant at angive prisen for ydelserne, hvilke betalingsmiddel der skal anvendes (betalingskort, kontanter eller andet), og hvordan betalingen skal ske (i rater, løbende, én overførsel eller andet).

Misligholdelse og erstatning

Det er vigtigt, at I har overvejet. hvad konsekvenserne skal være, hvis en part misligholder aftalen. Det kunne f.eks. være, hvorvidt modparten er berettiget til erstatning ved den anden parts misligholdelse. 

Tavshedspligt

Det kan være hensigtsmæssigt, at der i aftalen er en NDA. På den måde sikrer I f.eks., at alle de oplysninger, som den ene part erfarer om modparten under aftalens forløb, er fortrolige. Dette kan især være relevant ved konsulentaftaler.

Opfølgning

Der kan være relevant for jer at fastsætte en fast dato, hvor I følger op på aftalen for at sikre, at alle forhold overholdes af modparten. I den forbindelse kan I eventuelt tage stilling til, om I bør slette eller ændre nogle af aftalens vilkår, og om I eventuelt bør indføre nye tiltag.

Gratis hjælp

Vi står altid gratis til rådighed til at hjælpe dig, hvis du har et spørgsmål eller kommer i tvivl om noget. Du kan ringe til os på 5370 1030 eller skrive til os på info@dokument24.dk.

Det er vigtigt for både dig og os, at du får de rette svar, så dit dokument er korrekt. Derfor vil vi i mange tilfælde gerne tale med dig, så vi kan være sikre på, at vi besvarer dine spørgsmål fyldestgørende.