Fuldmagtsregler

At have en fuldmagt vil sige at have en tilladelse til at indgå en aftale på en anden persons vegne. En person der har en fuldmagt kaldes en fuldmægtig. Fuldmægtig indgår en aftale på en andens vegne, som kaldes en hovedmand. Fuldmagter benyttes i forskellige situationer. De typiske situationer er ofte, når hovedmanden er bortrejst eller ikke selv er i stand til at være tilstede.

I det følgende bliver det gennemgået, hvad en fuldmagt er og hvilke former for fuldmagter, der findes: 

Fuldmagt definition

En fuldmægtig er en almindelig form for mellemmand. Fuldmægtigen indgår aftaler og andre handler for hovedmanden i hovedmandens navn. Det vil sige, at fuldmægtigen ikke selv bliver bundet af aftalen, men det gør hovedmanden sammen med en tredjemand, som fuldmægtigen indgår aftale med. Der er altså tre parter; hovedmand, mellemmand og tredjemand.

Fuldmagt definition

Aftalen, der bliver indgået mellem fuldmægtig og tredjemand, bliver indgået på hovedmandens vegne.

Der findes andre former for mellemmænd herunder, kommissærer, mæglere, handelsagenter, som ikke uddybes yderligere i denne artikel.

Fuldmagtens grundregler

Typer af fuldmagter

Der findes to former for fuldmagter. Det relevante at se på er, at de to former for fuldmagter har forskellige beskyttelseshensyn og retsvirkninger. Den første fuldmagt er fuldmagt, der ikke er synlig for omverdenen, mens den anden fuldmagt er en fuldmagt, der er synlig for omverden.

Fuldmagtens grundregler

Fuldmagt der ikke er synlig for omverden

Denne fuldmagt kaldes juridisk set en fuldmagt uden særlig tilstedeværelse. Denne fuldmagt er en fuldmagt, der ikke skal fremvises til tredjemand. Fuldmagten kan være givet mundtlig fra hovedmand til en fuldmægtig.                 

Fuldmagt der er synlig for omverdenen

Denne fuldmagt kaldes juridisk set en fuldmagt med særlig tilværelse. Denne fuldmagt skal fremvises til tredjemand. Fuldmagten er en skriftlig erklæring, der viser at fuldmægtigen har tilladelse til at handle på vegne af hovedmanden.

Eksempler på fuldmagter, der er synlige for omverdenen kan være en generalfuldmagt og en fremtidsfuldmagt.

Læs mere om generalfuldmagter - tryk her.

Læs mere om fremtidsfuldmagter - tryk her.

Legitimation og bemyndigelse

Fuldmagt uden særlig tilstedeværelse
Fuldmægtigen skal ved en fuldmagt uden særlig tilstedeværelse ikke fremvise en skriftlig erklæring til tredjemand. Dette giver fuldmægtigen en bemyndigelse. En bemyndigelse er en erklæring fra hovedmanden til fuldmægtigen. Der kan opstå to situationer ved denne form for fuldmagt.

  1. Fuldmægtigen handler inden for bemyndigelse
    Eksempel: Børge har givet mundtlig fuldmagt til at Åge må købe en brugt bil til Børge for 50.000 kr. Åge køber den brugte bil til 50.000 kr. Åge handler dermed inden for sin bemyndigelse, som han har fået af Børge.
  1. Fuldmægtigen handler uden for sin bemyndigelse
    Eksempel: Børge har givet mundtlig fuldmagt til Åge til, at Åge må købe en brugt bil til 50.000 kr. for Børge. Åge køber en brugt bil til 80000 kr. Åge handler derved uden for sin bemyndigelse!

Retsvirkningerne af 1 og 2 er forskellige, hvilket du kan læse mere om under punktet ”Under hvilke betingelser bindes hovedmanden?”.

Fuldmagt med særlig tilstedeværelse Her skal fuldmægtigen fremvise en skriftlig erklæring til tredjemand. I dette tilfælde har fuldmægtigen både en bemyndigelse og en legitimation. En bemyndigelse er en erklæring fra hovedmanden til fuldmægtigen, der angiver en indskrænkning af fuldmagten. En legitimation angiver den ydre ramme for fuldmagten.

Eksempel 1: Jørgen giver Børge ret til at købe en bil på Jørgens vegne, hvilket kaldes en legitimation. Prisen på bilen må højst være 200.000 kr., hvilket kaldes en bemyndigelse.

Der kan opstå tre situationer ved denne form for fuldmagt.

  1. Fuldmægtig handler indenfor legitimation og inden for bemyndigelse. Eksempel: Lone giver Sara fuldmagt til at købe en ny havestol til en værdi af 200 kr. Sara køber en ny havestol en til værdi af 200 kr. Sara handler altså indenfor både legitimation og bemyndigelse.
  1. Fuldmægtig handler inden for legitimation og uden for bemyndigelse. Eksempel: Lone giver Sara fuldmagt til at købe en ny havestol til en værdi af 200 kr. Sara køber en ny havestol en til værdi af 300 kr. Sara handler altså indenfor legitimation (køber en ny stol), men udenfor bemyndigelse (prisen skulle være maksimalt 200 kr.).
  1. Fuldmægtig handler uden for legitimation. F.eks. Lone giver Sara fuldmagt til at købe en ny havestol til en værdi af 200 kr. Sara køber en gyngestol til en til værdi af 200 kr. Sara handler altså udenfor legitimation (køber en gyngestol i stedet for en havestol), men handler indenfor bemyndigelse (værdien er 200 kr.).

Retsvirkningerne ved 1, 2, og 3 er forskellige, se nedenstående.

Det koster kun 695,- at lave dit testamente!

Under hvilke betingelser bindes hovedmanden?

Det er enkelt at afgøre om hovedmanden er bundet af en fuldmagt, hvis den er givet uden særlig tilstedeværelse. Hvis fuldmægtigen handler inden for sin bemyndigelse, så bindes hovedmanden. Hvis fuldmægtigen ikke handler inden for sin bemyndigelse, så bindes hovedmanden ikke. Eksempel: Fuldmægtig køber en hest i stedet for en ged selvom, at der skulle købes en ged. Aftalen er altså ikke bindende for hovedmanden.

Hvilke betingelser bindes hovedmanden?

Det er mere kompliceret at afgøre om hovedmanden er bundet, hvis fuldmagten er givet med særlig tilstedeværelse. Retningslinjerne for binding af hovedmanden er følgende:

Indenfor legitimation og inden for bemyndigelse

Fuldmægtig handler indenfor legitimation og indenfor bemyndigelse. Hovedmanden bindes af aftalen.

Eksempel: Allan siger til Børge, at han skal købe en brugt bil til en værdi af 100.000 kr.
Børge køber en brugt bil til en værdi af 100.000 kr. Det betyder, at Børge har handlet indenfor legitimation og inden for sin bemyndigelse. Aftalen er bindende for hovedmanden.

Indenfor legitimation og uden for bemyndigelse

Fuldmægtig handler indenfor legitimation og uden for bemyndigelse. Hovedmanden bindes kun, hvis tredjemand var i god tro. Hvis tredjemand indså eller burde indse, at fuldmægtigen havde handlet uden for sin bemyndigelse, er hovedmanden ikke bundet af aftalen. Hvis ikke tredjemand indså eller burde indse dette, er aftalen bindende for hovedmanden selvom fuldmægtig har handlet uden for sin bemyndigelse.

Eksempel: Allan siger til Børge, at han skal købe en brugt bil til en værdi af 100.000 kr. Børge køber i stedet en brugt bil til en værdi over 100.000 kr. Dette betyder at Børge har handlet inden for sin legitimation (brugt bil), men uden for sin bemyndigelse (over 100.000 kr.).

Allan vil være bundet hvis Åge, som er tredjemand, er i god tro. Hvis Åge hverken vidste eller burde vide, at Børge handlede uden for bemyndigelse. Det vil have betydning for hvor høj prisen er. En al for høj overskridelse kan være indikation på, at Børge overskrider bemyndigelsen. Aftalen kan da være bindene for hovedmanden.

Uden for legitimation

Fuldmægtig kan vælge at handle uden for legitimation.

Eksempel: Allan siger til Børge, at han skal købe en brugt bil til en værdi af 100.000 kr.  Børge køber en ny bil til en værdi af 100.000 kr. Børge har handlet uden for sin legitimation, da han køber en ny bil og ikke en brugt bil som Allan beder om. Aftalen er ikke bindende for hovedmanden Allan.

Hvilke fuldmagtstyper findes der?

Der findes mange forskellige slags fuldmagtstyper. I dette afsnit tages der udgangspunkt i nogle af fuldmagtstyper med særlig tilstedeværelse og uden særlig tilstedeværelse samt, hvordan de tilbagekaldes.

Hvilke fuldmagtstyper findes der?

Fuldmagt uden tilstedeværelse – ”Mundtlig fuldmagt”

Hvis du er ude at rejse, og ikke selv kan være til stede, så kan du give en mundtlig fuldmagt pr. telefon. Det kan f.eks. være en mundtlig fuldmagt, som du giver til en ven, søn, datter, mand, kone eller en hel tredje. Vedkommende får gennem mundtlig fuldmagt lov til at indgå aftaler på dine vegne.
Et eksempel på en fuldmagt uden særlig tilstedeværelse, altså en fuldmagt der ikke er beregnet til forvisning, er en mundtlig §18-fuldmagt (aftl). Denne fuldmagt er den mest simple fuldmagt, da hovedmanden blot anmoder en person om at optræde på hans vegne. Enhver kan give en §18-fuldmagt. Hvis fuldmægtig overskrider sin bemyndigelse, er aftalen ikke bindende for hovedmanden, selvom tredjemand er i god tro. En §18-fuldmagt tilbagekaldes når den er kommet frem til fuldmægtig.

Fuldmagt med særlig tilstedeværelse - ”Skriftlig fuldmagt”

Et par eksempler på fuldmagter med særlig tilstedeværelse, altså en fuldmagt, der er beregnet til forvisning, kan være en stillingsfuldmagt, erklæringsfuldmagt eller skriftlig fuldmagt.

Hvis du har ansat en medarbejder i din virksomhed, så giver du vedkommende en stillingsfuldmagt ved ansættelse i stillingen. Den ansatte besidder dermed en fuldmagt, der forpligter arbejdsgiveren, altså den virksomhed, den ansatte er ansat i. Dette kan f.eks. være en ekspedient i et supermarked, der har fuldmagt til at sælge en vare. Det afgørende ved denne fuldmagt er, hvad der efter lov eller sædvane kan foretages i denne stilling. Eksempelvis har en ansat i et supermarked ikke fuldmagt til at sælge kassen. Stillingsfuldmagten tilbagekaldes når den ansatte bliver fjernet fra stillingen.

Testamentet sikrer familien - Det tager 15 min.