Forstå skattereglerne ved crowdfunding

Men når du kaster dig ud i crowdfunding, er det afgørende, at du har styr på skattereglerne, så du kan vælge den rette metode for dig. I denne artikel vil vi udforske de skattemæssige aspekter af crowdfunding, herunder hvad det indebærer for både dem, der donerer, dem, der modtager midlerne og dem, der investerer.

 1. Hvad er crowdfunding?
 2. Donationsbaseret crowdfunding
 3. Rewardbaseret crowdfunding
 4. Lånebaseret crowdfunding
 5. Aktiebaseret crowdfunding
 6. Hvilke platforme indberetter automatisk?

Hvad er crowdfunding?

Crowdfunding er en form for fundraising, hvor du kan få finansiering til for eksempel opstart af din virksomhed, et projekt eller et nyt produkt. Det er en måde at skaffe kapital ved hjælp af større eller mindre summer fra flere bidragsydere.

Der findes fire typer for crowdfunding, som hver især stiller forskellige krav til blandt andet skat. Det er derfor afgørende, at du vælger den rigtige for dig og din virksomhed:

 1. Donationsbaseret
 2. Rewardbaseret (modydelse)
 3. Lånebaseret (crowdlending)
 4. Aktiebaseret (investering)

Hvordan fungerer det?

Første skridt er at oprette en kampagne på en af de mange platforme, der findes. Her fastsætter du et økonomisk mål for, hvornår dit projekt kan realiseres. Dermed kan folk, der er interesserede i dit projekt, bidrage med specifikke beløb.

Metoden kan især være fordelagtig for små virksomheder og personer, der har svært ved at få et lån i banken. Det giver på én gang mulighed for at opnå finansiering samtidig med, at du kan udbrede kendskabet til din virksomhed, dine projekter eller produkter.

Donationsbaseret crowdfunding

Dette er nok den mest ukomplicerede af de fire crowdfunding-typer. Som navnet antyder bliver de penge, du modtager, betragtet som gaver, og du skal betale skat af det samlede beløb. Bidragsyderne får fradrag af deres donationer.

Som modtager skal du indberette det modtagne beløb på din forskudsopgørelse samt årsopgørelse.

Den donationsbaserede metode bruges primært til velgørenhed og nonprofit virksomheder.

Rewardbaseret crowdfunding

Ved denne type forventer bidragsydere en eller anden form for ”belønning”, som tak for deres bidrag. For eksempel et produkt eller fribillet til en oplevelse. Her er det vigtigt, at du sørger for, at de føler, at de får noget for deres penge.

Som modtager skal du skattemæssigt se det som en almindelig salgsindtægt og muligvis betale moms af beløbet. Det betyder samtidig, at bidragsyderen ikke får fradrag, da det svarer til at købe et produkt.

Fradrag for underskud

Når du bruger rewardbaseret crowdfunding kan du risikere, at størrelsen på bidraget er mindre end værdien af det, du giver som modydelse. I det tilfælde kan du ende med at få underskud. Det kan eksempelvis være i forbindelse med et opstartstilbud.

Du har mulighed for at trække underskuddet fra i din indkomst, hvis din virksomhed skattemæssigt ses som en erhvervsmæssig virksomhed. Hvis din virksomhed ikke anses for at være en erhvervsmæssig virksomhed, såsom en hobbyvirksomhed, kan du ikke få fradrag for underskuddet.

Hvis det bidrag, du modtager, er større end ydelsen eller produktets værdi, vil den overskydende værdi være ren donation. (Se mere i forrige afsnit).

Momspligt ved rewardbaseret

Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende og omsætter for mindst 50.000 kroner om året, skal du betale moms. Der er dog flere faktorer at tage hensyn til i forhold til, hvornår momsen forfalder og skal betales. Det afgørende er, hvad du og bidragsyderen har aftalt.

Hvordan crowdfunding skal betales momsmæssigt, vil derfor afhænge af en konkret vurdering fra sag til sag.

Lånebaseret crowdfunding

Denne type svarer skattemæssigt til et almindeligt låneforhold, hvor du løbende betaler en rente og afdrager på lånet. Den kaldes også for crowdlending og kan både foregå via eller udenom en crowdfunding-platform.

Lån via platform

Når du benytter dig af en crowdfunding-platform, kan platformen indberette renterne. Der er dog krav til, at virksomheden hører til eller driver virksomhed fra et fast driftssted i Danmark for at være indberetningspligtig.

Så længe virksomheden opfylder disse betingelser, skal du ikke selv oplyse renterne på din årsopgørelse.

Lån udenom platform

Hvis du omvendt låner penge udenom en platform, skal du selv sørge for at oplyse beløbet. For at få fradrag for dine renteudgifter, skal du oplyse dem på din forskudsopgørelse og årsopgørelse. Det samme gælder for renteindtægterne.

 • For låntager: Det er vigtigt at vide, at som låntager er modtagelse af beløbet ikke skattepligtig indkomst, og afdragene medfører ikke et skattemæssigt fradrag.
 • For långiver: Som långiver skal du være opmærksom på, at du skal betale skat af renteindtægterne på lånet, og du får ikke fradrag for udlånet af beløbet. Långiver skal dog heller ikke betale skat af de modtagne afdrag på lånene – det er altså kun de modtagne renter, der skal betales skat af.

Aktiebaseret crowdfunding

Med aktiebaseret crowdfunding har både private og professionelle investorer mulighed for at investere direkte i din virksomhed mod at få aktier. For denne type er det et krav, at din virksomhed er et aktieselskab. Investeringerne foretages i unoterede aktier.

Hvad skal du være opmærksom på?

Afhængig af, om du er modtager eller investor, er der forskellige faktorer, du skal være opmærksom på ved denne form for crowdfunding. Nedenfor kan du se de forskellige punkter alt efter, om du er modtager eller investor:

Som modtager:

 • Som iværksætter eller indehaver af et selskab, der modtager bidragene, er du aktionær i selskabet.
 • Som udgangspunkt beskattes selskabet med selskabsskatteprocenten på 22%. Men sker kapitalindskuddet ved tegning af aktiekapital i form af de modtagne bidrag, er der tale om et skattefrit kapitalindskud i stedet for en indtægt. Dermed vil de modtagne indskud ikke blive beskattet, uanset om aktierne er tegnet til overkurs eller ej.

Som investor:

 • Du modtager aktierne som et vederlag for bidraget. Når der er tale om køb af aktier, er selve bidraget ikke fradragsberettiget for dig.
 • Hvis du senere afstår aktierne eller selskabet ophører, bliver bidraget lagt til grund som anskaffelsessum. I det tilfælde er gevinst eller tab ved videresalg af de modtagne aktier henholdsvis skattepligtige eller fradragsberettigede efter reglerne for aktieavancebeskatningsloven.
 • Ved udbetaling af eventuelle udbytter vil de være skattepligtige for fysiske personer efter reglerne i ligningsloven.
 • Du bliver beskattet ved en eventuel avance på et salg – ligesom et eventuelt tab er fradragsberettiget.

Som personaktionær vil en aktieavance, ligesom udbetalt udbytte fra aktierne, være skattepligtig aktieindkomst. Det vil sige, at personen bliver beskattet med 27% op til grænsen på 61.000 kroner i 2024 (58.900 kroner i 2023) og med 42% herover.

For selskabsaktionærer beskattes udbytte og aktieavance som en almindelig del af den skattepligtige indkomst, hvis selskabets ejerandel er mindre end 10% af aktiekapitalen.

Hvilke platforme indberetter automatisk?

Selvom der er mange fordele at hente ved at bruge udenlandske platforme, indberetter de sjældent din crowdlending skat for dig. Det kræver nemlig, at platformsvirksomheden hører til eller driver virksomhed fra et fast driftssted i Danmark.

Hvis du ønsker en platform, der indberetter automatisk til Skat, er det derfor en god idé at undersøge de danske crowdlending-platforme, såsom Kameo eller Lendino, der begge indberetter til SKAT.