Hvad er selskabsskat og hvordan fungerer det?

Du har pligt til at betale skat, uanset om du er privatperson eller virksomhedsejer. Men hvilken beskatningsmetode, der er gældende for dig, afhænger af flere faktorer. Som virksomhedsejer spiller det i høj grad ind, hvilken virksomhedsform du ejer.

Hvis det drejer sig om et kapitalselskab såsom anpartsselskaber eller aktieselskaber, skal du betale selskabsskat. I denne artikel vil vi blandt andet gå i dybden med, hvad det betyder for dig samt hvordan du udregner og indberetter det til SKAT.

Driver du til gengæld en personligt ejet virksomhed, såsom enkeltmandsvirksomhed eller nteressentskab, har du i stedet tre forskellige beskatningsmetoder, du kan vælge imellem – henholdsvis personskat, virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. Hvis dette gælder for dig, kan du læse mere om dine muligheder her.

 1. Hvad er selskabsskat?
 2. Hvor meget betaler man i selskabsskat?
 3. Hvornår skal der betales selskabsskat?
 4. Hvem betaler selskabsskat?
 5. Hvordan udregner man sin selskabsskat?
 6. Hvordan betaler man selskabsskat?
 7. Hvorfor findes selskabsskatten?

Hvad er selskabsskat?

Selskabsskat er den skat, der skal betales af virksomheder som anpartsselskaber og aktieselskaber. Alle virksomheder, der er selvstændigt skattepligtige, skal betale skat af deres overskud, som også kaldes selskabets skattepligtige indkomst.

I modsætning til personskat, som betales på baggrund af alle indtægter, beregnes denne skat udelukkende ud fra selskabets overskud – det vil sige efter diverse udgifter er trukket fra. Det har altså ikke noget at gøre med, hvor meget der trækkes ud af virksomheden.

Hvis du i stedet ejer en enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab, forholder det sig anderledes. Her er det dig som ejer, der er underlagt selvstændig skattepligt. I det tilfælde findes der tre forskellige beskatningsmuligheder, som du kan læse mere om her.

Hvor meget betaler man i selskabsskat?

Selskabsskatten i Danmark er på 22% (2023). Satsen reguleres af staten, og kan veksle fra år til år, men siden 2016 har den ligget stabilt på 22%. Før da var den en anelse højere. For eksempel lå den på 25% i 2013.

Det vil altså sige, at 22% af din virksomheds samlede overskud vil udgøre dit skattepligtige beløb.

Eksempel: Din virksomhed har et samlet overskud på 100.000 kroner, som du er forpligtet til at betale skat af. Da satsen er på 22%, skal du derfor betale 22.000 kroner i skat.

Hvornår skal der betales selskabsskat?

Betalingen foregår i to rater to gange om året – den 20. marts og 20. november. Den betales aconto forud, og kaldes også ordinær acontoskat. SKAT udregner raterne ud fra, hvad dit selskab gennemsnitligt har betalt de seneste tre år.

Hvis acontoskatteraten er sat for højt, kan du selv gå ind og sætte raten ned i TastSelv Erhverv.

Hvem betaler selskabsskat?

Generelt skal alle virksomheder med selvstændig skattepligt betale selskabsskat, herunder anpartsselskaber og aktieselskaber. Et selskab er en selvstændig, juridisk enhed og har derfor skattepligt i forhold til sin egen indtægt uafhængigt af virksomhedens ejere.

Listen over selvstændigt skattepligtige virksomheder ser således ud:

 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Aktieselskaber (A/S)
 • Institutioner
 • Fonde
 • Sparekasser
 • Investeringsfonde
 • Brugsforeninger

Hvordan udregner man sin selskabsskat?

Beregning af selskabsskat foretages på baggrund af virksomhedens overskud. Med overskud menes der dét, der er tilbage, når alle omkostninger er trukket fra. Det kan for eksempel være afskrivninger, udgifter til lønninger eller lignende.

Det er ikke ualmindeligt, at nogle selskaber slet ikke betaler denne skat i et eller flere år. Udover at den skattepligtige indkomst kan variere, kan andre faktorer såsom investeringer eller underskud fra tidligere år, også være med til at reducere det beløb, der skal betales skat af.

Vær opmærksom på, at du kan modregne et underskud fra et regnskabsår i overskuddet fra det følgende regnskabsår. Samtidig er det også værd at bemærke, at du ikke skal betale selskabsskat, hvis du har underskud – det betales kun ud af overskuddet.

Hvordan betaler man selskabsskat?

Du skal selv indberette det til SKAT via deres online TastSelv løsning. Den bliver ikke trukket automatisk. For at kunne betale skatten korrekt, er der visse ting, du skal have styr på, såsom årsregnskab og selskabets oplysningsskema.

 • Indsend årsrapport: Først og fremmest skal du indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen en gang om året. Hvis dette ikke bliver opfyldt, risikerer du at blive pålagt en afgift og i værste fald, at selskabet bliver tvangsopløst. Du kan læse mere om årsrapporter her.
 • Oplysningsskema: Som ejer af et selskab skal du også udfylde et oplysningsskema (tidligere selvangivelse) for selskaber. Det kræver dog, at du først har lavet selskabets årsregnskab. I skemaet skal du blandt andet oplyse selskabets over- eller underskud for året, renteindtægter og -udgifter samt regnskab. Du finder oplysningsskemaet på TastSelv Erhverv under ”Skat for selskaber”.
 • Oplysningsfrist: For selskaber, der følger kalenderåret, er oplysningsfristen 6 måneder efter årets udløb, altså den 30. juni. Men hvis du i stedet har et forskudt indkomstår, er fristen 6 måneder efter indkomstårets udløb – dog senest den 1. september året efter. Det er vigtigt at oplyse til tiden, da du ellers kommer til at betale et skattetillæg. Læs mere om fristerne her.
 • Tilretning af rater: Du kan selv gå ind og rette raterne på TastSelv Erhverv, hvis du kan se, at dit overskud bliver enten højere eller lavere. Hvis overskuddet bliver højere, kan du indberette frivillig acontoskat. Du har også mulighed for at indbetale en tredje frivillig acontoskatterate, hvis overskuddet bliver meget højere end den ordinære rate. Fristen for den tredje rate er den 1. februar året efter indkomståret.

Derudover er der også diverse oplysninger om selskabets grundregistrering, som du skal indberette til SKAT, hvis det er relevant. Dette er blot nogle af punkterne, men hvis du vil se hele listen, kan du gøre det her:

 • Ændring af sambeskatningsforhold
 • International sambeskatning
 • Oplysninger om skattefri omstruktureringer
 • Omlægning af indkomstår
 • Ændring af skatteparagraf

Hvad hvis mit selskab er nystartet?

Hvis dit selskab er nystartet, er det selvfølgelig ikke muligt at beregne en ordinær acontoskat baseret på de seneste tre års indbetalinger. I så fald kan du selv vælge, om du vil betale acontoskat eller udfylde oplysningsskemaet og betale en gang om året.

Efter de tre år er gået, vil SKAT fastsætte to ordinære rater, som du skal betale to gange om året. Herefter foregår indberetning og betaling på samme måde som nævnt ovenfor.

Hvorfor findes selskabsskatten?

Formålet med denne skat er det samme som ved personskat: at sikre, at der er penge til at holde den danske velfærdsstat kørende. Indtægterne anvendes blandt andet til at finansiere sundhedsvæsenet, uddannelse samt infrastruktur.

Selskabsskatten i Danmark er blevet mindre med årene. I løbet af de seneste 30 år er den faktisk mere end halveret fra 50% i 1989 til de 22%, den ligger på i dag. Alligevel betalte danske selskaber i 2021 et historisk højt tal på mere end 100 mia. kroner i skat. Det var cirka en fordobling fra året før.