Ansvar i færdselsloven

Når der forvoldes skader ved et motorkøretøj, gælder der et objektivt ansvar i udgangspunktet. Et objektivt ansvar vil sige, at den der forvolder skade, er erstatningsansvarlig uanset om han har handlet forsætligt (med vilje) eller uagtsomt. Læs mere om:

Hvilke betingelser skal være opfyldt før objektivt ansvar jf. færdselsloven?

Første betingelse, der skal opfyldes før man kan rette et erstatningskrav mod skadevolderen, er hvorvidt ulykken hører under færdselslovens anvendelsesområde.

Der skal først være tale om en ulykke der gælder inden for færdselslovens område. Benyttes en vej til almindelig færdsel af en eller flere personer, anses ulykker på denne vej at gælde inden for færdselslovens omFærdråde. Eksempler på veje, der er omfattet lovens område er:

 • Parkeringspladser.
 • Indkørsler til offentlige bygninger.

Eksempler på veje der ikke er omfattet færdselslovens område:

 • Private veje er ikke omfattet af færdselslovens område, medmindre der er almindelig færdsel på denne vej.
 • Indkørsler til private ejendomme.

Anden betingelser, før et erstatningskrav kan gøres gældende, er hvorvidt skadevolderen kan gøres ansvarlig på objektivt grundlag. Det er kun motordrevet køretøjer, der er omfattet færdselsloven og skader ved færdselsuheld, eksplosion eller brand fra brandstofsanslægget i køretøjet. Et motordrevet køretøj er:

 • Biler
 • Lastbiler
 • Motorcykler
 • Knallerter
 • Fejemaskiner
 • Gravemaskiner

Kørestole der maksimum kan kører 15 km/t, anses ikke for at være et motordrevet køretøj i færdselsloven.

Hvornår gælder et objektivt ansvar?

Et objektivt ansvar gælder kun i tre tilfælde:

 • Ved brand
 • Ved eksplosion
 • Ved færdselsuheld

De tre tilfælde uddybes yderligere nedenstående.

Færdselsuheld

Et krav, der gælder ved færdselsuheld, er at køretøjet er i brug. Bilen er altså ikke i brug, hvis den står i en garage.

Typiske eksempler på færdselsuheld er enten påkørsel eller sammenstød mellem to motorkøretøjer.

En parkeret bil kan blive påkørt af en anden bil. Ejeren eller brugeren af den parkerede bil er ikke som udgangspunkt objektiv ansvarlig, da bilen ikke er i brug. Er bilen parkeret på en uhensigtsmæssig måde, gælder et objektivt ansvar som udgangspunkt.

I andre situationer, hvor der som i udgangspunktet gælder et objektivt ansvar er følgende:

 • Når motorkøretøjet flyttes ved håndkraft.
 • Når motorkøretøjet slæbes.
 • Når ting falder af køretøjet.
 • Påkører lysmast som rammer en cyklist, der kommer til skade.

Hvem bærer det objektive ansvar?

Der er tre personer der kører en bil. Der er en ejer, en bruger og en fører.

 • En ejer er den, der ejer bilen.
 • En bruger er den der benytter bilen i egen interesse.
 • En fører er den der benytter bilen i en andens interesse.

Den der enten ejer eller bruger bilen kan ifalde et objektivt ansvar. En fører kan ikke være pålagt et objektivt ansvar. Et objektivt ansvar vil sige, at den der forvolder en skade, er erstatningsansvarlig uanset om han har handlet forsætligt (med vilje) eller uagtsomt.

En fører er ansvarlig efter culpareglen. Culpareglen vil sige, at man går ind og bedømmer hvorvidt han har handlet forsætligt (med vilje) eller om han har handlet uagtsomt. Udviser en fører forsigtighed kan der som udgangspunktet ikke rettes et erstatningskrav mod ham. Der kan alene rettes et erstatningskrav mod den, der ejer eller bruger bilen i egen interesse, som er objektiv ansvarlig.

Udlejes et køretøj uden en fører: Udgangspunktet er, at det er den, der lejer køretøjet, der er ansvarlig.

Udlejes et køretøj med en fører: Udgangspunktet er, at det er den, der udlejer køretøjet, der er ansvarlig.

Udlejning af ”maskine” med fører: Et eksempel på dette kunne være udlejning af en kran. Den der lejer kranen, er ansvarlig, hvis kranen indgår som en naturlig del af udlejers virksomhed. Er kranen ikke en naturlig del af virksomheden, er udlejer som udgangspunkt ikke objektiv ansvarlig.

Køretøjet forvolder en skade imens, at det er til reparation eller er til opbevaring hos en anden: Den, der ejer værkstedet, er som udgangspunkt objektiv ansvarlig.

Uretmæssig brug af køretøjet: Flytter man en andens bil uden at have fået tilladelse, er ejeren/brugeren af bilen ikke objektiv ansvarlig. Den der flytter bilen, er objektiv ansvarlig.

Passager forvolder skade: Hvis en passagers adfærd er med til at forvolde en skade, er passageren ikke objektiv ansvarlig (men efter culpareglen), men føreren/brugeren af bilen er objektiv ansvarlig. Hvis en passager kaster sin kuffert ud ad vinduet og forvolder skade, så er passageren ansvarlig efter om culpareglen herunder, hvorvidt der er handlet med vilje eller uagtsomt.

Den der lider en skade, er selv med til at skaden sker (eget skyld)

Den der lider en skade kan udvise egen skyld til en skade opstår. Når sådan en skade opstår, ses der først på om der er tale om en ulykke, hvor to motorkøretøjer støder sammen eller om det er et motorkøretøj og en cyklist, fodgænger, kørestole, en ting eller vejskilt osv. Sidstnævnte benævnes bløde trafikanter.

Udviser man egen skyld, når man påkører en blød trafikant

Påkører man en blød trafikant, som pådrager sig en personskade, er føreren/brugeren af motorkøretøjet ansvarlig og skal dermed betale erstatning. Dette gælder kun hvis den bløde trafikant handler simpelt uagtsomt og ikke med vilje. Udviser den bløde trafikant grov uagtsomhed, kan erstatningskravet nedsættes eller bortfalde. Grov uagtsomhed vil sige, at den bløde trafikants adfærd indebar en indlysende fare for, at skaden ville indtræde. Eksempelvis hvis den bløde trafikant skaber en farlig situation ved spontan handling.

Ægtepagt Dokument

Erstatningskravet kan nedsættes hvis den bløde trafikant handler med vilje eller med grov uagtsomhed. Måden erstatningen nedsættes på sker ved egen skyld-brøken. Dette betyder at erstatningen nedsættes med enten 1/3 eller 1/2 eller 2/3. I praksis vil erstatningen ske med 1/3.

Påkører man en ting (et skilt) eller en trafikants ting (en cykel)

Udgangspunktet er det samme som ovenstående. Dog med en undtagelse. Her er simpelt uagtsomhed tilstrækkelig nok til, at der kan ske nedsættelse eller bortfald af erstatningskravet.

Fremtidsfuldmagt Dokument

Når to motorkøretøjer støder sammen (egen skyld)

Skades passagererne i sammenstødet kan de kræve erstatning af den, der ejer køretøjet eller brugeren af køretøjet.

Testamente Dokument

Erstatningskravet nedsættes eller bortfaldes, når der er handlet groft simpelt uagtsomt.