Nyttig viden om ansvar i færdselsloven

På denne side kan du læse mere om:

 1. Betingelser for objektivt ansvar jf. færdselsloven?
 2. Hvem bærer det objektive ansvar?
 3. Den, der lider skade, er selv skyld i, at skaden sker

Hvilke betingelser skal være opfyldt, før objektivt ansvar indtræder?

Først skal det afgøres, om ulykken hører under færdselslovens anvendelsesområde. Hvis en vej benyttes til almindelig færdsel af en eller flere personer, anses ulykker på denne vej at gælde inden for færdselslovens område.

Eksempler på veje, der er omfattet færdselslovens område:

 • Parkeringspladser.
 • Indkørsler til offentlige bygninger.

Eksempler på veje, der ikke er omfattet færdselslovens område:

 • Private veje er ikke omfattet af færdselslovens område, medmindre der er almindelig færdsel på vejen.
 • Indkørsler til private ejendomme.

En anden betingelse, før et erstatningskrav kan gøres gældende, er,  at skadevolderen kan gøres ansvarlig på objektivt grundlag. Det er kun motordrevne køretøjer, der er omfattet færdselsloven samt skader ved færdselsuheld, eksplosion eller brand fra brændstofanlægget i køretøjet.

Et motordrevet køretøj er:

 • Biler
 • Lastbiler
 • Motorcykler
 • Knallerter
 • Fejemaskiner
 • Gravemaskiner

Kørestole, der maksimum kan køre 15 km/t, anses ikke for at være et motordrevet køretøj i færdselsloven.

Hvornår gælder et objektivt ansvar?

Et objektivt ansvar gælder kun i tre tilfælde:

 • Ved brand.
 • Ved eksplosion.
 • Ved færdselsuheld.

De tre tilfælde uddybes yderligere nedenstående.

Færdselsuheld

Typiske eksempler på færdselsuheld er enten påkørsel eller sammenstød mellem to motorkøretøjer. Ved færdselsuheld er det et krav, at køretøjet er i brug. Bilen er ikke i brug, hvis den står i en garage.

En parkeret bil kan blive påkørt af en anden bil. Ejeren eller brugeren af den parkerede bil er som udgangspunkt ikke objektiv ansvarlig, da bilen ikke er i brug. Er bilen parkeret på en uhensigtsmæssig måde, gælder et objektivt ansvar dog som udgangspunkt.

Andre situationer, hvor objektivt ansvar som udgangspunkt gælder:

 • Når motorkøretøjet flyttes ved håndkraft.
 • Når motorkøretøjet slæbes.
 • Når ting falder af køretøjet.
 • Ved påkørsel lysmast, som rammer en cyklist, der kommer til skade.

Hvem bærer det objektive ansvar?

Der kan være 3 personer, der kører en bil: En ejer, en bruger og en fører.

 • En ejer er den, der ejer bilen.
 • En bruger er den, der benytter bilen i egen interesse.
 • En fører er den, der benytter bilen i en andens interesse.

Både ejeren og brugeren af bilen, kan blive pålagt et objektivt ansvar - det kan føreren ikke. Et objektivt ansvar vil sige, at den, der forvolder en skade, er erstatningsansvarlig, uanset om vedkommende har handlet forsætligt eller uagtsomt.

En fører er ansvarlig efter culpareglen. Culpareglen vil sige, at man bedømmer, hvorvidt vedkommende har handlet forsætligt (med vilje) eller uagtsomt. Udviser en fører forsigtighed, kan der som udgangspunkt ikke rettes et erstatningskrav. Der kan alene rettes et erstatningskrav mod den, der ejer eller bruger bilen i egen interesse og er objektiv ansvarlig.

Udlejes et køretøj uden en fører: Udgangspunktet er, at det er den, der lejer køretøjet, der er ansvarlig.

Udlejes et køretøj med en fører: Udgangspunktet er, at det er den, der udlejer køretøjet, der er ansvarlig.

Udlejning af ”maskine” med fører: Et eksempel på dette kunne være udlejning af en kran. Den, der lejer kranen, er ansvarlig, hvis kranen indgår, som en naturlig del af udlejers virksomhed. Er kranen ikke en naturlig del af virksomheden, er udlejer, som udgangspunkt, ikke objektiv ansvarlig.

Køretøjet forvolder en skade, mens det er til reparation eller opbevaring hos en anden: Den, der ejer værkstedet, er som udgangspunkt objektiv ansvarlig.

Uretmæssig brug af køretøjet: Flytter du en andens bil uden at have fået tilladelse, er ejeren/brugeren af bilen ikke objektiv ansvarlig. Den, der flytter bilen, er objektiv ansvarlig.

Passager forvolder skade: Hvis en passagers adfærd er med til at forvolde en skade, er passageren ikke objektiv ansvarlig (men efter culpareglen). Det er derimod føreren/brugeren af bilen, der er objektiv ansvarlig. Hvis en passager kaster sin kuffert ud ad vinduet og forvolder skade, er passageren ansvarlig efter culpareglen, herunder hvorvidt der er handlet med vilje eller uagtsomt.

Den, der lider skade, er selv skyld i, at skaden sker

Den, der lider skade, kan selv være skyld i, at skaden opstår. Når det sker, ses der først på, om der er tale om en ulykke, hvor to motorkøretøjer støder sammen, eller om det er et motorkøretøj og en cyklist, fodgænger eller andet (disse kaldes også bløde trafikanter).

Påkørsel af blød trafikant

Ved påkørsel af en blød trafikant, der pådrager sig en personskade, er føreren/brugeren af motorkøretøjet ansvarlig og skal dermed betale erstatning. Dette gælder dog kun, hvis den bløde trafikant handler med simpel uagtsomhed og ikke med vilje. Udviser den bløde trafikant grov uagtsomhed, kan erstatningskravet nedsættes eller bortfalde.

Grov uagtsomhed vil sige, at den bløde trafikants adfærd indebar en indlysende fare for, at skaden ville indtræde. For eksempel hvis den bløde trafikant skabte en farlig situation ved spontan handling.

Ægtepagt Dokument

Erstatningskravet kan nedsættes, hvis den bløde trafikant handler med vilje eller med grov uagtsomhed. Måden, erstatningen nedsættes på, er ved egen skyld-brøken. Det betyder, at erstatningen nedsættes med enten 1/3, 1/2 eller 2/3. I praksis vil erstatningen ske med 1/3.

Påkørsel af en ting (et skilt) eller en trafikants ting (en cykel)

Udgangspunktet er det samme som ved ovenstående. Dog med en undtagelse. Her er simpel uagtsomhed tilstrækkelig til, at der kan ske nedsættelse eller bortfald af erstatningskravet.

Fremtidsfuldmagt Dokument

Når to motorkøretøjer støder sammen (egen skyld)

Hvis passagerne i et sammenstød skades, kan de kræve erstatning af den, der ejer køretøjet eller brugeren af køretøjet. Erstatningskravet nedsættes eller bortfalder, når der er handlet med simpel uagtsomhed.  

Testamente Dokument