Enkel og nem lukning af virksomhed

Når det kommer til at lukke din virksomhed, er det afgørende at gøre det korrekt. Lukker du virksomheden forkert eller baseret på urigtige oplysninger, kan du ende med at blive personligt ansvarlig for eventuel restgæld og andre forpligtelser.

Det er enkelt, billigt og juridisk korrekt at lukke din virksomhed med hjælp fra Dokument 24. Luk din virksomhed for 2.495 kr. med hjælp fra Dokument 24. Vi hjælper dig fra A-Z, prisen er fast, og du får ingen ekstraopkrævninger.

 1. Hvordan lukker jeg min virksomhed?
 2. Hvad indeholder vores service?
 3. Hvilke faldgruber er der?
 4. Ofte stillede spørgsmål

Hvordan lukker jeg min virksomhed (ApS)

Når du ønsker at lukke dit selskab, der er et ApS, gøres dette på mest enkelt vis med betalingserklæring, også kendt som en forenklet nedlukningsprocedure. Dette indebærer, at selskabets ejere erklærer, at alle selskabets gældsposter er betalt. Når selskabets ejere erklærer, at alle gældsposeter er betalt, kan en strømlinet lukningsproces gennemføres. Der skal ske følgende:

Forberedende Arbejde

 • Gældsposter: Først skal du sikre, at alle selskabets gældsposter er betalt. Der må ikke være gæld i virksomheden, når den skal lukkes.
 • Ekstraordinær generalforsamling: Afhold derefter en ekstraordinær generalforsamling, hvor det besluttes at lukke selskabet. Denne kan du afholde med dig selv, hvis du er enejer af selskabet. Du laver blot et referat, og skriver under på, at generalforsamlingen er afholdt med det formål at lukke selskabet.

Indsende dokumentation til SKAT

 • Oplysningsskema SKAT: Nu skal du udfylde en oplysningserklæring fra SKAT. Dette er en formular fra SKAT, der oplyser om selskabets regnskabsmæssige data. Du svarer ligeledes på spørgsmål om virksomheden er slået sammen med andre virksomheder, har købt andre virksomheder mv. Disse oplysninger danner grundlag for om SKAT vil lade dig lukke din virksomhed uden indsigelser. Dokument 24 hjælper med dette, da det kan være kompliceret at udfylde.
 • Indsend oplysningsskema: Dernæst skal oplysningsskemaet indsendes til SKAT, og der skal svares på en række yderligere spørgsmål. Her hjælper Dokument 24 naturligvis også, så alt sker korrekt.

Afvent SKAT

 • Afvent: Når ovenstående er indsendt, skal vi afvente svar fra SKAT. Vi oplever svartider fra 14 dage til op til 3-4 måneder. Virksomheden kan ikke lukkes uden positiv tilkendegivelse om lukning fra SKAT.

Lukning af selskabet

 • Modtag svar fra SKAT: Skat fremsender besked om, at selskabet kan lukkes med betalingserklæring. Dette betyder, at virksomheden nu kan lukkes.
 • Luk selskabet: I skrivelsen fra SKAT, modtager du en betalingserklæring. Denne skrives under og sendes til Dokument 24 sammen med brevet fra SKAT, hvori der står, at selskabet kan lukkes. Herefter lukker Dokument 24 selskabet hos Erhvervsstyrelsen
 • Vent 3-5 dage: Når selskabet er sendt til lukning hos Erhvervsstyrelsen, går der normalt 3-5 dage, hvorefter selskabet er endelig lukket.

Gem alle relevante dokumenter og referater i henhold til bogføringslovens krav (alt skal gemmes i mindst 5 år).

Ved at følge disse trin du relativt nemt og enkelt lukke dit ApS sammen med Dokument 24, såfremt alle gældsforpligtelser er opfyldt.

Hvilke faldgruber er der?

Når du lukker dit selskab, kan der være mange faldgruber, som beskrevet i nedenstående. Vi står altid til rådighed for dig, så du undgår nedenstående.

1. Manglende overholdelse af frister

Overskridelse af de juridiske frister for anmeldelse og dokumentation kan medføre forsinkelser og ekstra omkostninger.

2. Utilstrækkelig gældsafvikling

Hvis alle gældsposter ikke er betalt eller korrekt opgjort, kan ejerne risikere personlig hæftelse.

3. Fejl i dokumentation

Ukorrekte eller ufuldstændige dokumenter kan føre til afvisning fra Erhvervsstyrelsen og potentielt genåbning af selskabet.

4. Uopmærksomhed over for kreditorernes krav

Undladelse af at informere kreditorer kan medføre juridiske udfordringer og økonomisk ansvar.

5. Skattemæssige oversigter

Fejl i den afsluttende skatteafregning kan føre til efterregninger og sanktioner fra skattemyndighederne.

6. Dokumentopbevaring

Manglende overholdelse af lovens krav om opbevaring af dokumentation kan resultere i bøder og juridiske problemer.

7. Lukning af bankkonti

For tidlig lukning af bankkonti kan komplicere de sidste transaktioner og betalinger.

8. Kommunikation med interessenter

Mangelfuld kommunikation med interessenter som medarbejdere, kunder og leverandører kan skade ejernes omdømme og fremtidige forretningsmuligheder.

Dokument 24 hjælper dig gennem ovenstående, og du er altid velkommen til at kontakte os for spørgsmål.

Ofte Stillede Spørgsmål om Nedlukning af ApS

Spørgsmål: Skal jeg personligt informere alle kreditorerne om lukningen?
Svar: Når du har indsendt en betalingserklæring, vil Erhvervsstyrelsen offentliggøre din hensigt om at lukke selskabet, men det er god praksis selv at informere dine kreditorer. 

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis jeg glemmer at betale en gældspost?
Svar: Hvis der opstår ubetalte gældsposter efter nedlukning på grund af en betalingserklæring, kan du personligt blive holdt ansvarlig for disse beløb. 

Spørgsmål: Hvordan afregner jeg med SKAT under nedlukningsprocessen?
Svar: Du skal indsende en afsluttende skatteopgørelse og sikre, at alle skyldige beløb er betalt. Det kan omfatte selskabsskat, moms og eventuelle lønrelaterede skatter.

Spørgsmål: Hvordan bevarer jeg selskabets dokumentation efter nedlukning?
Svar: Du er lovmæssigt forpligtet til at opbevare selskabets dokumentation i 5 år efter lukningen. Det omfatter regnskaber, referater fra generalforsamlinger og anden relevant korrespondance. 

Spørgsmål: Kan jeg lukke mit ApS uden hjælp fra en advokat eller revisor?
Svar: Det er muligt at gennemføre processen selv, men det anbefales at søge professionel assistance for at undgå fejl og sikre at alle juridiske forpligtelser er opfyldt. 

Spørgsmål: Hvad er konsekvenserne, hvis jeg ikke følger den korrekte procedure for nedlukning?
Svar: Ukorrekt håndtering af nedlukningsprocessen kan medføre juridiske og finansielle konsekvenser, herunder personlig hæftelse og mulige bøder.

Spørgsmål: Hvor lang tid tager det normalt at lukke et ApS?
Svar: Tiden det tager at lukke et ApS kan variere, men når en betalingserklæring er indgivet og alle forpligtelser er afviklet, tager den administrative del normalt mellem 14 dage til 6 måneder hos Erhvervsstyrelsen.

Spørgsmål: Hvad er en betalingserklæring, og hvorfor er den vigtig?
Svar: En betalingserklæring er en erklæring fra selskabets ejere om, at alle selskabets gældsposter er betalt. Den er afgørende for at kunne gennemføre en forenklet nedlukningsproces uden at gå igennem en likvidation.

Yderligere information om nedlukning af selskaber

Som udgangspunkt er der forskel på lukning af en personlig ejet virksomhed og selskab. Derudover har det betydning om firmaet er solvent eller insolvent. Solvente virksomheder er betalingsdygtige, mens insolvente virksomheder ikke kan betale deres gæld til kreditorer. I praksis betyder det;

Hvordan kan jeg lukke min virksomhed?

 • At virksomheden kan lukke med gæld
 • At virksomheden kan lukke uden gæld

Virksomhedsophør – Med eller uden gæld

Hvis et firma har en udestående gæld, skal dette afvikles, før det kan bringes til et virksomhedsophør. Som udgangspunkt kan en virksomhed lukkes på fire måder herunder;

Virksomhedsophør – Med eller uden gæld

 • Med betalingserklæring (ejerne hæfter personligt)
 • Med frivillig likvidation (generalforsamlingen udpeger likvidator)
 • Med konkurs (skifteretten udpeger kurator)
 • Med tvangsopløsning (skifteretten udpeger likvidator)

Betalingserklæring

Kapitalselskaber kan benytte sig af lukning med betalingserklæring. Metoden er frivillig, men forudsætter at virksomheden er gældfri. Derfor skal kapitalejerne skriftligt erklære, at der ikke står ubetalt gæld i virksomheden. Ved tilbageværende gæld, hæfter de registrerede ejere personligt, solidarisk og ubegrænset. Virksomhedsophør med betalingserklæring forudsætter;

 • At selskabet er registreret som A/S eller ApS.
 • At selskabet har afviklet gæld til kreditorer.
 • At selskabet har afviklet skat og moms til det offentlige (Skattestyrelsen).

Eksempel: Kapitalselskabet ApS er gældfri og beslutter at lukke firmaet. Ejerne Søren, Jørgen og Mette afgiver erklæring om at al gæld er betalt og ønsker selskabet officielt opløst hos Erhvervsstyrelsen. De har opgjort årsregnskabet og vedlægger betalingserklæring fra skat om, at der ikke er skattegæld (skattekvittance) i virksomheden. Det viser sig dog, at virksomheden stadig skylder 30.000 kr. Kreditoren gør krav og forventer gælden indfriet hos Søren, Jørgen og Mettes personlige formue. De tre ejere skal deles om gælden, og skal derfor betale 10.000 kr. hver.

Frivillig likvidation

Et firma kan benytte sig af frivillig likvidation, når det står i gæld, men er i stand til at betale det skyldige beløb. Det betyder, at firmaet er solvent, idet værdien af aktiver i selskabet overstiger gældens størrelse. Derfor kan aktiverne sælges, så kreditorer tilbagebetales. Frivillig likvidation forudsætter;

 • At værdien af aktiver overstiger det skyldige beløbs størrelse.
 • At beslutningen om likvidation vedtages på en generalforsamling.
 • At der udpeges en likvidator (typisk advokat), der bliver ansvarlig for salg af aktiverne og tilbagebetaling til kreditorerne.

Eksempel: Søren, Jørgen og Mette ønsker at lukke deres aktieselskab Leasing af biler A/S. Selskabet skylder samlet 1.000.000 kr. til en kreditor, hvorfor selskabet ikke kan lukke, før gælden er indfriet. Generalforsamlingen vælger en likvidator (advokat) til varetagelse af likvidationsprocessen. Under likvidationsforløbet overgår rådigheden af selskabet til likvidator. Firmaet ejer aktiver i form af biler, hvilket svarer til 1.500.000 kr. Advokaten sælger bilerne til handelspris, betaler kreditorerne og deler det resterende overskud på 500.000 kr. imellem ejerne Søren, Jørgen og Mette.  

Konkurs

Et selskab kan tages under konkurs, når det er insolvent. Det betyder, at selskabet har mere gæld end formue, og kan ikke indfri gælden. Både ansatte, kreditorer og skifteretten kan begære selskabet konkurs. I processen udpeges en kurator, som står for gældsafviklingen. I konkursboets behandlingstid skal skyldnerne (virksomhedsejerne);

 • Give skifteretten og/eller kurator alle nødvendige oplysninger for behandling af konkursboet.
 • Forblive indenfor landets grænser – må ikke rejse udenlands.
 • Give skifteretten besked ved skiftning af bopælsadresse.

Eksempel: Søren, Jørgen og Mette ejer aktieselskabet Leasing af biler A/S. For at kunne optage lån i banken har Søren kautioneret for selskabets gæld. Selskabet er gået konkurs og skylder samlet 1.000.000 kr. til kreditorer. Kreditorer har gjort krav på deres penge, men det er op til kurator at vurdere, hvorvidt hele beløbet kan indfries i konkursboet. Da Søren er registreret kautioner, vil han desuden hæfte for resterende gæld.    

Tvangsopløsning

Kort fortalt betyder tvangsopløsning, at firmaet tvinges til lukning ved formløs opløsning, likvidation eller konkurs. Det sker, når selskabet ikke har overholdt regler og forpligtigelser i Selskabsloven. Erhvervsstyrelsen kan træffe beslutning om tvangsopløsning, men vil forinden altid give en varsling og frist. Overtrædelse af forpligtigelser kan være;

 • Manglende eller forsinket indsendt årsrapport
 • Manglende registrering af legale eller reelle ejere
 • Ulovlig ledelsessammensætning
 • Når ledelsen kan ikke kontaktes på registreret virksomhedsadresse

Luk virksomhed med Dokument24

Ønsker du at Dokument24 skal lukke din virksomhed for dig, skal du blot udfylde vores online formular, betale og underskrive herunder – det tager kun 10 min. Når vi har modtaget din anmodning og behandlet dine informationer, begynder vi straks processen for nedlukning af din virksomhed.

Luk virksomhed med Dokument24

Hvad indeholder vores service?

Med en nedlukningspakke hos Dokument24 går vi hånd i hånd gennem hele forløbet. Vi sørger for en gennemsigtig sagsgang med en tryg og sikker virksomhedsophør, der skåner dig for besværet. Vores service indeholder alle praktiske og juridiske handlinger, der er nødvendige herunder;

Hvad indeholder vores service?

Ved betalingserklæring:

 • Afmeldelse af alle pligter
 • Indberetning af skat og moms
 • Indhentelse af skattekvittance
 • Anmodning om § 216-erklæring
 • Indhentelse af betalingserklæring
 • Registrering af nedlukning hos Erhvervsstyrelsen

Ved likvidation:

 • Udarbejdelse af beslutningsreferat for opløsning med likvidation
 • Anmeldelse af likvidation til Erhvervsstyrelsen
 • Information til kreditorer om selskabets likvidation
 • Afvikling af selskabets aktiver og passiver.
 • Indhentelse af skattekvittance hos Skattestyrelsen
 • Referat af afslutningsmøde med generalforsamling
 • Anmeldelse af likvidationens afslutning hos Erhvervsstyrelsen
 • Dokumentation for selskabets likvidation/opløsning.

Ved konkurs:

 • Skræddersyet sagsgennemgang
 • En kurator vælges af Skifteretten, men vi kan følge sagen parallelt.
 • Mulighed for betalingsstandsning til kreditorer.
 • Mulighed for rekonstruktion af virksomheden.

Ved tvangsopløsning:

 • Skræddersyet sagsgennemgang
 • Mulighed for genoptagelse af virksomhed.
 • Udarbejdelse af dokumentation til genoptagelse.
 • Overholdelse af ansøgnings- og registreringsfrister.

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til en økonomisk sikker og juridisk korrekt lukning af din virksomhed, så kontakt Dokument24. Ring for en personlig samtale eller skriv dit problem direkte til os på e-mail eller chatten herunder. Vi gennemgår din sag og skræddersyr den bedste løsning til dig.