Få et overblik over konventionalbod

I denne artikel kan du få et bedre overblik over hvad forskellen på konventionalbod og almindelig erstatning er, hvornår den benyttes og størrelsen på denne.

 1. Forskellen på konventionalbod og almindelig erstatning?
 2. Hvornår benyttes en bod?
 3. Størrelsen på boden?

Forskellen på konventionalbod og almindelig erstatning?

Den væsentligste forskel på konventionalbod og almindelig erstatning er, at en bestemmelse om konventionalbod ikke kræver, at du kan dokumentere et økonomisk tab eller adækvans. Det vil sige, at hvis din kontraktpart blot overtræder aftalen, kan du kræve kompensation.

Forskellen på konventionalbod og almindelig erstatning?

For at kunne kræve almindelig erstatning skal du derimod kunne bevise, at du har lidt et økonomisk tab. Det kan dog være vanskeligt at dokumentere, at du har lidt et tab og i givet fald, hvor stort tabet er. Derudover forudsætter almindelig erstatning, at skadevolder kunne forvente, at handlingen ville resultere i det konkrete tab (adækvans). 

Af den årsag kan det være hensigtsmæssigt at indsætte et vilkår om bod. På den måde slipper du for at skulle dokumentere et økonomisk tab og adækvans.

Hvornår benyttes en bod?

En konventionalbod benyttes i situationer, hvor det er vanskeligt at beregne eller dokumentere et økonomisk tab, når en kontraktpart har overtrådt en aftale. En bod er oftest anvendt i hemmeligholdelsesaftaler (NDA), ejeraftaler, jobklausuler og konkurrenceklausuler.

Hvordan aftales bestemmelsen om bod?

Hvornår benyttes en bod?

  En bestemmelse om bod er hensigtsmæssig, når det kan være vanskeligt at vurdere, hvor stort tabet er. På den måde sikrer du, at du ikke senere skal dokumentere og eventuelt opgøre et tab. I stedet er det på forhånd aftalt, hvad det vil koste at overtræde aftalen. 

  Eksempel på benyttelse

  Hvis du har opfundet et nyt produkt og får brug for rådgivning, kan du og din rådgiver benytte en NDA med en bestemmelse om konventionalbod. Hvis din rådgiver efterfølgende videregiver NDA’ens fortrolige oplysninger, sikrer bestemmelsen, at din rådgiver skal kompensere dig. Dette gælder, uanset om du lider et egentligt tab.

  Hvordan aftales bestemmelsen om bod?

  Du skal være opmærksom på, at almindelig dansk erstatningslovgivning ikke indeholder regler om konventionalbod. Kontraktparterne skal altså selv aftale, at kontrakten skal indeholde en bestemmelse om bod. For at være gyldig, skal bodsbestemmelsen fremgå af kontrakten.

  Størrelsen på boden?

  Du bestemmer selv konventionalbodens størrelse. Boden bør fastsættes efter, hvad der er rimeligt set i henhold til overtrædelsens karakter. Du kan og bør angive bodens størrelse i kontrakten, så alle parter er indforstået med beløbet. Beløbet må dog ikke være urimeligt.

  Størrelsen på boden?

  Det kan medføre store økonomiske konsekvenser at blive pålagt at betale en bod. Du bør derfor være opmærksom på, om bodens størrelse er rimelig i forhold til det faktiske tab, som den skadelidte med rimelighed kan forventes at lide.  

  Hvis bodens størrelse eller bodens vilkår er urimelige efter aftaleloven, kan boden blive nedsat. Det er en domstol, der vurderer, om der foreligger urimelighed og i givet fald bestemmer, hvor meget boden skal nedsættes med.